1. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

  Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

 2. Publicerad: 11 december 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

 3. Publicerad: 30 januari 2017

  Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

 4. Publicerad: 12 april 2018 Uppdaterad: 16 oktober 2019

  Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

 5. Publicerad: 30 januari 2017 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  En kommunal VA-plan möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan.

 6. Publicerad: 26 september 2017

  Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

 7. Publicerad: 18 december 2017

  Projektet har utförts av VA-guiden. Rapporten ger en sammanställning av intervjuer och diskussioner som hållits i projektet.

 8. Publicerad: 18 december 2017

  Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

 9. Publicerad: 19 december 2017

  Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM)

 10. Publicerad: 11 november 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har gett SMED i uppdrag att genomföra en undersökning om situationen beträffande små avloppsanläggningar. Uppgifter för små avlopp har inhämtats och sammanställts genom en riksomfattande webbenkät till Sveriges samtliga kommuner.