1. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

  Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

 2. Publicerad: 11 december 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

 3. Publicerad: 11 juli 2019

  Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

 4. Publicerad: 1 november 2019

  Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

 5. Publicerad: 3 december 2019 Uppdaterad: 4 december 2019

  Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar som genomfördes vid Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Kungsbacka kommun och Chalmers under åren 2017 och 2018. Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och medfinansierades av LTU och Kungsbacka kommun.

 6. Publicerad: 21 februari 2020

  I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.

 7. Publicerad: 12 augusti 2020

  Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

 8. Publicerad: 30 januari 2017

  Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

 9. Publicerad: 12 april 2018 Uppdaterad: 16 oktober 2019

  Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

 10. Publicerad: 30 januari 2017 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  En kommunal VA-plan möjliggör att VA-frågorna förs in i den kommunala översiktsplaneringen. Utifrån exempel och intervjuer ges förslag på vad som bör ingå i en kommunal VA-plan.