1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 21 september 2016

  Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

 2. Publicerad: 23 maj 2016

  Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

 3. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Den svenska kustens stränder är utsatta för ett högt exploateringstryck. Trots att kustområdena är viktiga för både biologisk mångfald och biologisk produktion är kunskapen liten om den faktiska exploateringsgraden.

 4. Publicerad: 6 maj 2020

  Syftet med att mäta geléplankton i havsmiljön är främst att upptäcka förändringar i den marina näringsväven.

 5. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 4 januari 2018

  Det primära syftet med miljöövervakningsmetoden är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön.

 6. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Det primära syftet med undersökningstypen är att studera effekter av miljögifter i den marina miljön genom att dokumentera reproduktionsförmåga och opulationsutveckling hos havsörnsbeståndet vid svenska Östersjökusten.

 7. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Undersökningstypen används för att grovt beskriva fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

 8. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 7 december 2016

  Undersökningstypen används för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och kemiska förhållanden i havet.

 9. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Syftet med denna undersökningstyp är att använda väl beprövade och känsliga metoder för att påvisa effekter i fisk av en eventuell storskalig påverkan av toxiska ämnen i kustområden.

 10. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 19 september 2016

  Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.