Sökresultat

 • Miljöövervakning (61)
 • Programområde Kust och Hav (61)
 • Blanketter (1)
 • Fiskar (8)
 • Forskning (2)
 • Havsförvaltning (3)
 • Visa fler
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljömål (3)
 • Programområde Sötvatten (7)
 • Publikation (17)
 • Rapport (12)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (2)
 • Undersökningstyper (33)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (33)
 • Miljöövervakning (9)
 • Data och statistik (2)
 • Publikationer (17)

 • Faktasida (44)
 • Publikation (17)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (43)
 • Mer än ett år sedan (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla

Syftet är att följa hur halterna av metaller och organiska miljögifter varierar med tiden i lokalerna Egentliga Östersjön och Bottniska Viken.

Dokument: Missbildade embryon av vitmärla

Missbildade embryon av vitmärla

Avsikten är att registrera effekter av långsiktiga förändringar i Bottniska vikens och Egentliga Östersjöns miljö på embryon av två arter av vitmärla.

Dokument: Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Mjukbottenlevande makrofauna, kartering

Undersökningstypen används för att fastställa utbredningen av syrefria och påverkade bottnar i recipienter, för övervakning av biologisk mångfald, samt för att göra uppskattningar av ett områdes produktionsförhållanden.

Dokument: Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning

Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning

Syftet med denna undersökningstyp är att upptäcka både långsiktiga och kortsiktiga förändringar i samhällen av större bottenlevande djur på mjuka havsbottnar.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Dokument: Patologi hos gråsäl, vikaresäl, och knubbsäl

Patologi hos gråsäl, vikaresäl, och knubbsäl

Efter att ha varit kraftigt påverkade ökar nu sälpopulationerna i Östersjön igen. Dock finns det halter av både klassiska miljögifter och sådana som uppmärksammats på senare tid som är så pass höga att det finns anledning att fortsatt följa upp möjliga effekter.

Sidansvarig: Webbredaktionen