1. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 10 juni 2019

  Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är ett av flera verktyg.

 2. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

 3. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

 4. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  Att ta fram och värdera kunskapsunderlag, analysera alternativ och konsekvenser och att föra dialog med olika aktörer är några viktiga delar i arbetet med att ta fram planförslag.

 5. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  Havsplanering är en återkommande process som pågår i cykler över flera år. Via ett flertal steg går havsplaneringen från inhämtning av information och analys av nuläge, trender och mål till beslut om rumsliga och tidsmässiga förutsättningar avseende användning av Sveriges havsområden.

 6. Publicerad: 1 november 2021

  Developing and evaluating planning evidence, analysing alternatives and consequences and communicating with different stakeholders are some important parts of the work to develop plan proposals.

 7. Publicerad: 1 november 2021

  Marine spatial planning is a recurring process that runs in cycles over several years. Through a number of steps, marine spatial planning goes from collecting information and analyzing the current situation, trends and goals to decisions on spatial and temporal conditions regarding the use of Sweden’s marine areas. 

 8. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 17 december 2019

  Här ser du en översiktlig tidplan över havsplaneringsarbetet fram till 2019.

 9. Publicerad: 18 april 2019

  Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. Klimattillflykter är ett begrepp för områden där arter i framtiden kan finnas kvar, trots ett förändrat klimat. Områdena bygger på framtidsscenarier, de är troliga men inte konstaterade.

 10. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 18 juni 2019

  I vårt arbete med havsmiljön är bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster en grundläggande utgångspunkt. Två viktiga arbetsområden är implementeringen av havsmiljödirektivet och arbetet med havsplanering.