Sökresultat

 • Publikation (227)
 • Mer än ett år sedan (227)
 • Anslag (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (13)
 • Badvatten (4)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (44)
 • Fiskevård (11)
 • Forskning (4)
 • Fredade arter (4)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (19)
 • Främmande arter (7)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (2)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (10)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (5)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (6)
 • Miljöövervakning (33)
 • Programområde Kust och Hav (10)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (209)
 • Rapport (78)
 • Regeringsuppdrag (21)
 • Regler (3)
 • Restaurering (10)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (11)
 • Små avlopp (13)
 • Sötvatten (3)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (7)
 • Vattenförvaltning (17)
 • Vattenkraft (13)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (6)
 • Vägledning (28)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (22)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (4)
 • Östersjön (18)
 • Övergödning (6)

 • Publikationer (227)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Publikation: Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Den här rapporten är en förvaltningsplan för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt, en gemensam angelägenhet för de länder som gränsar till dessa hav.

Publikation: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Publikation: Fritidsfiske i Åtta fjordar

Fritidsfiske i Åtta fjordar

Effekter på fritidsfisket efter införandet av ett fiskefritt område innanför Orust och Tjörn

Publikation: Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön

Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön

Förvaltningen av gråsäl i Östersjön är en gemensam angelägenhet för samtliga nio östersjöstater och EU. De övergripande målen med gråsälspopulationen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.