Sökresultat

 • Publikation (218)
 • Mer än ett år sedan (218)
 • Anslag (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (13)
 • Badvatten (4)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (44)
 • Fiskevård (11)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (19)
 • Främmande arter (6)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (3)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (10)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (5)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (32)
 • Programområde Kust och Hav (11)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (201)
 • Rapport (74)
 • Regeringsuppdrag (21)
 • Regler (3)
 • Restaurering (10)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (11)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (11)
 • Små avlopp (13)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (7)
 • Vattenförvaltning (16)
 • Vattenkraft (13)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (6)
 • Vägledning (26)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (22)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (4)
 • Östersjön (18)
 • Övergödning (6)

 • Publikationer (218)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Publikation: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Publikation: Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl i Kattegatt och Skagerrak

Den här rapporten är en förvaltningsplan för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt, en gemensam angelägenhet för de länder som gränsar till dessa hav.

Publikation: Sötvatten 2017

Sötvatten 2017

Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.