Sökresultat

 • Publikation (169)
 • Senaste året (169)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Visa fler
 • Bidrag (1)
 • Broskfiskar (1)
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (6)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (2)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (5)
 • Främmande arter (8)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (60)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kalkning (4)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (3)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (28)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (8)
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Publikation (155)
 • Rapport (84)
 • Regeringsuppdrag (8)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (5)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (1)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (5)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (16)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (17)
 • Yrkesfiske (6)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (9)

 • Publikationer (169)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Revision av delprogrammet fria vattenmassan inom programområdet Kust och hav

Revision av delprogrammet fria vattenmassan inom programområdet Kust och hav

Slutsatser av utredningar till grund för uppdateringen av beskrivningen av delprogrammet.

Publikation: Kartering av marina naturvärden i Västerbottens län

Kartering av marina naturvärden i Västerbottens län

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens kartläggning av havsbotten längs svenska kusten har bentiska ekosystemkomponenter och naturvärden karterats i hög upplösning i Västerbottens län.

Publikation: Kartering av bentiska naturvärden i Bottniska Viken

Kartering av bentiska naturvärden i Bottniska Viken

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens kartläggning av havsbotten längs svenska kusten har bentiska ekosystemkomponenter och naturvärden karterats på översiktlig nivå i Bottniska viken.

Publikation: Delregional analys Gävlebukten

Delregional analys Gävlebukten

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Bottenhavet utifrån samrådsförslag för havsplan Bottniska viken.

Publikation: Modelleringsverktyg för metaller och miljögifter i akvatisk miljö

Modelleringsverktyg för metaller och miljögifter i akvatisk miljö

Resultat från en inventering.