Sökresultat

 • Publikation (146)
 • Senaste året (146)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Badvatten (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Visa fler
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (4)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (4)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (65)
 • Intern service (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (19)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (6)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (129)
 • Rapport (65)
 • Regeringsuppdrag (8)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (10)
 • Yrkesfiske (4)
 • Årsredovisning (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (7)

 • Publikationer (146)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Små avloppsanläggningar - handbok till allmänna råd

Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

Publikation: Rening av hushållsspillvatten

Rening av hushållsspillvatten

Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

Publikation: Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

Publikation: Faror med levande agn

Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

Publikation: Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.