Sökresultat

 • Faktasida (442)
 • Mer än ett år sedan (442)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (5)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (148)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Bidrag (9)
 • Blanketter (1)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Dricksvatten (31)
 • Dumpning (3)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (9)
 • Forskning (7)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (10)
 • Främmande arter (2)
 • Fångstmottagare (2)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (4)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (4)
 • Handel (4)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (3)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • IT-support (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (5)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (46)
 • Muddring (2)
 • Organisation (16)
 • Programområde Kust och Hav (21)
 • Programområde Sötvatten (21)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (9)
 • Restaurering (7)
 • Riksintresse (29)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skyddade områden (12)
 • Små avlopp (8)
 • Statistik (3)
 • Säkerhet (2)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Sötvatten (4)
 • Telefoni (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (38)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (9)
 • Vägledning (9)
 • Yrkesfiske (25)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (1)

 • Yrkesfiske (19)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Badvatten (147)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (15)
 • Skyddade områden (33)
 • Anslag och bidrag (5)
 • Vägledningar (69)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (5)
 • Konventioner (9)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Organisation (14)
 • Diarium (1)
 • Medarbetarsidor (26)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: IT-support

IT-support

Innan du kontaktar supporten för hjälp – kolla om din fråga finns under Vanliga frågor och svar.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Effektiv tillsyn av små avlopp

Effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Faktasida: Tips för en miljövänlig båtsäsong

Tips för en miljövänlig båtsäsong

Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla! Nedan följer några tips där vi gemensamt kan göra insatser för ett hållbart båtliv.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Riksintresse naturvård och friluftsliv

Riksintresse naturvård och friluftsliv

Områden av nationell betydelse kan pekas ut som områden av riksintresse för olika ändamål. Områden av riksintresse för friluftsliv är ett viktigt underlag för den kommunala planeringen samt vid miljöprövningar Besluten om utpekande av riksintressanta områden fattas i omgångar. I några län pågår fortfarande arbete och ytterligare beslut kommer framöver.

Faktasida: Administrativa sidor för Badplatsen

Administrativa sidor för Badplatsen

Start Badvatten Administrativa sidor för Badplatsen Taggar: Badvatten Badplatsens administrativa sidor Badplatsen Öppna Badplatsens administrativa sidor Du är inloggad och kan gå till Badplatsens administrativa sidor där du kan administrera kommunens

Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.