Sökresultat

 • Faktasida (523)
 • Mer än ett år sedan (523)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Avtal (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (149)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (8)
 • Blanketter (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (31)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (11)
 • Forskning (8)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (14)
 • Främmande arter (2)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (17)
 • Försurning (4)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (4)
 • Handel (5)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havsförvaltning (30)
 • Havsplanering (3)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • IT-support (3)
 • Jordbruk (3)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (6)
 • Lagstiftning (3)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (56)
 • Muddring (1)
 • Organisation (14)
 • Programområde Kust och Hav (29)
 • Programområde Sötvatten (23)
 • Publikation (16)
 • Rapport (18)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (15)
 • Restaurering (7)
 • Riksintresse (29)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (4)
 • Skyddade områden (12)
 • Små avlopp (8)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (4)
 • Säkerhet (2)
 • Särskilda tillstånd (5)
 • Sötvatten (4)
 • Telefoni (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (45)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (14)
 • Vattenkraft (9)
 • Vägledning (8)
 • Yrkesfiske (38)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (3)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (28)
 • Sport- och fritidsfiske (11)
 • Arter (4)
 • Badvatten (146)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (14)
 • Skyddade områden (33)
 • Anslag och bidrag (5)
 • Vägledningar (74)
 • Föreskrifter (15)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (5)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (31)
 • Konventioner (10)
 • Vårt uppdrag (5)
 • Organisation (13)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (21)
 • Medarbetarsidor (27)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: IT-support

IT-support

Innan du kontaktar supporten för hjälp – kolla om din fråga finns under Vanliga frågor och svar.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Start Föreskrifter God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med

Faktasida: Effektiv tillsyn av små avlopp

Effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Ostron - Minimimått och fiskemetoder

Ostron - Minimimått och fiskemetoder

Minimimått och fiskemetoder för fiske efter ostron.