Sökresultat

 • Vägledningar (217)
 • Senaste året (217)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Dricksvatten (9)
 • Dumpning (6)
 • Visa fler
 • Fiskevård (1)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Miljöövervakning (23)
 • Muddring (6)
 • Programområde Kust och Hav (7)
 • Programområde Sötvatten (12)
 • Publikation (1)
 • Rapport (20)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (87)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (15)
 • Undersökningstyper (21)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (20)
 • Vägledning (35)

 • Dokument (24)
 • Faktasida (135)
 • Nyhet (10)
 • Vanlig fråga (48)

 • Senaste veckan (7)
 • Senaste månaden (66)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Vägledning och kunskap om små avlopp

Vägledning och kunskap om små avlopp

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer. Här hittar du vägledningar och annan information som hjälper dig i ditt arbete med tillsyn och prövning av små avlopp.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

Faktasida: Dumpning

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon, vare sig det sker från land, fartyg eller flygplan. Trots förbudet kan man göra undantag i vissa fall. Kravet för att få en dispens är att den som söker kan visa att dumpningen inte innebär någon olägenhet för människors hälsa och för miljön.