Sökresultat

 • Vårt uppdrag (121)
 • Mer än ett år sedan (121)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (3)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (3)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (40)
 • Regler (3)
 • Remiss (16)
 • Riksintresse (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (11)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (13)
 • Yrkesfiske (16)
 • Yttrande (49)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remisser (17)
 • Yttranden (51)
 • Pressrum (6)

 • Faktasida (13)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remiss (17)
 • Yttrande (50)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Anpassa textstorlek

Anpassa textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Faktasida: Lyssna

Lyssna

Talande webb är ett hjälpmedel som läser upp innehållet på webbplatsen.

Faktasida: Prenumerera

Prenumerera

Vill du prenumerera på information från Havs- och vattenmyndigheten?

Faktasida: Snabbkommandon

Snabbkommandon

Följande snabbtangenter används på webbplatsen. Hur du använder snabbtangenter beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

Faktasida: Vattenskotrar (2013)

Vattenskotrar (2013)

Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

Faktasida: Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Havs- och vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre och tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Faktasida: Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Faktasida: Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Faktasida: Yttrande angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk

Yttrande angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk i nedre Dalälven.