Sökresultat

 • Vårt uppdrag (75)
 • Mer än ett år sedan (75)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (2)
 • Muddring (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Regler (3)
 • Remiss (9)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (4)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (3)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (11)
 • Yttrande (30)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remisser (9)
 • Yttranden (32)

 • Faktasida (4)
 • Regeringsuppdrag (30)
 • Remiss (9)
 • Yttrande (32)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 3989-16

Yttrande över överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 3989-16

Generellt anser vi att om krav på kvävereduktion ska ställas på avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 10 000 pe bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar.

Faktasida: Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Havs- och vattenmyndigheten främjar landsbygden och landsbygdsutvecklingen på flera sätt, då bra vattenmiljöer stärker landsbygdens attraktionskraft och ger förutsättningar för en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden.

Faktasida: Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Vi tycker att dricksvattenutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och betänkandet ger en bra beskrivning av viktiga frågor för dricksvattenförsörjningen. Myndigheten är positiv till att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att vi ska ansvara för.

Faktasida: Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet i Orust kommun, målnummer M 5822-16

Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet i Orust kommun, målnummer M 5822-16

Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga habitat för ag (Cladium marsicus) finns.

Faktasida: Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget att det införs förarbevis för vattenfarkoster, för att därmed uppnå ett säkrare och mer miljöanpassat båtliv. Detta, anser HaV, borde gälla både vattenskoter och snabbgående fritidsbåtar.

Faktasida: Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.

Faktasida: Yttrande över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivt miljöarbete

Yttrande över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivt miljöarbete

HaV har yttrat sig över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete, SOU 2015:43. HaV ställer sig bland annat positiv till att föra över vattenmyndigheternas och vattendelegationernas uppgift och beslutsrätt till HaV.

Faktasida: Anpassa textstorlek

Anpassa textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Faktasida: Lyssna

Lyssna

Talande webb är ett hjälpmedel som läser upp innehållet på webbplatsen.

Faktasida: Snabbkommandon

Snabbkommandon

Följande snabbtangenter används på webbplatsen. Hur du använder snabbtangenter beror på vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.