Sökresultat

 • Vattenverksamhet (66)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (6)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (1)
 • Grön infrastruktur (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (11)
 • Miljöfarlig verksamhet (2)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Muddring (8)
 • Publikation (10)
 • Rapport (7)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (31)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vattenkraft (28)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (8)
 • Yttrande (5)

 • Miljöhot (2)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (17)
 • Samordningsområden (2)
 • Vårt uppdrag (9)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (8)
 • Publikationer (11)

 • Faktasida (47)
 • Publikation (10)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (8)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (47)
 • Mer än ett år sedan (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Dumpning

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon, vare sig det sker från land, fartyg eller flygplan. Trots förbudet kan man göra undantag i vissa fall. Kravet för att få en dispens är att den som söker kan visa att dumpningen inte innebär någon olägenhet för människors hälsa och för miljön.

Faktasida: Vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i Miljöbalken. När man uppför olika typer av anläggningar i havet, sjöar, vattendrag kallas det vattenverksamhet. Även uttag av vatten från yt- och grundvatten är vattenverksamhet

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Faktasida: Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

När vi bygger infrastruktur som hamnar och pirar längs våra stränder, eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön i kusten.

Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Sidansvarig: Webbredaktionen