Sökresultat

Vattenverksamhet (57)
Arter med åtgärdsprogram (1)
Bidrag (1)
Dricksvatten (1)
Dumpning (5)
Fiskar (1)
Fiskevård (4)
Forskning (1)
Havsmiljödirektivet (1)
Lagstiftning (1)
Miljökvalitetsnormer (8)
Muddring (7)
Publikation (7)
Rapport (4)
Regeringsuppdrag (2)
Restaurering (1)
Riksintresse (1)
Skyddade områden (1)
Tillstånd (27)
Tillsynsvägledning (5)
Vattenbruk (4)
Vattendirektivet (1)
Vattenförvaltning (6)
Vattenkraft (25)
Vägledning (7)
Yttrande (2)

Miljöhot (2)
Anslag och bidrag (1)
Vägledningar (18)
Samordningsområden (2)
Vårt uppdrag (2)
Yttranden (2)
Publikationer (8)

Faktasida (48)
Publikation (7)
Yttrande (2)

Senaste veckan (4)
Senaste månaden (4)
Senaste året (45)
Mer än ett år sedan (12)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon, vare sig det sker från land, fartyg eller flygplan. Trots förbudet kan man göra undantag i vissa fall. Kravet för att få en dispens är att den som söker kan visa att dumpningen inte innebär någon olägenhet för människors hälsa och för miljön.

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i Miljöbalken. När man uppför olika typer av anläggningar i havet, sjöar, vattendrag kallas det vattenverksamhet. Även uttag av vatten från yt- och grundvatten är vattenverksamhet

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Vattenuttag

Bortledande av vatten är en vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även om bortledandet inte ändrar vattnets djup eller läge är det ändå en vattenverksamhet. Bortledande av vatten påverkar ekosystemen i vattnet och kan leda till mindre vatten, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och minskad livsmiljö.

Miljöeffekter vid bortledande av vatten

Varierade vattenflöden och vattenstånd är naturliga processer som har betydelse för de akvatiska ekosystemen. Vattenuttag kan påverka flödet och vattenståndet och ge olika miljöeffekter.