Sökresultat

 • Vattenverksamhet (61)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (7)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (1)
 • Grön infrastruktur (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (12)
 • Miljöfarlig verksamhet (2)
 • Miljökvalitetsnormer (9)
 • Muddring (10)
 • Publikation (10)
 • Rapport (6)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (30)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vattenkraft (27)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (8)
 • Yttrande (7)

 • Miljöhot (2)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (17)
 • Samordningsområden (2)
 • Vårt uppdrag (11)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (10)
 • Publikationer (10)

 • Faktasida (40)
 • Publikation (10)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (10)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (34)
 • Mer än ett år sedan (27)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dumpning

Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon, vare sig det sker från land, fartyg eller flygplan. Trots förbudet kan man göra undantag i vissa fall. Kravet för att få en dispens är att den som söker kan visa att dumpningen inte innebär någon olägenhet för människors hälsa och för miljön.

Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i Miljöbalken. När man uppför olika typer av anläggningar i havet, sjöar, vattendrag kallas det vattenverksamhet. Även uttag av vatten från yt- och grundvatten är vattenverksamhet

Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Faktasida: Naturanpassade erosionsskydd

Naturanpassade erosionsskydd

Statens Geotekniska Institut (SGI), HaV, Naturvårdsverket och Trafikverket samverkar i ett projekt för att ta fram en vägledning gällande naturanpassade erosionsskydd.

Faktasida: Vattenuttag

Vattenuttag

Bortledande av vatten är en vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även om bortledandet inte ändrar vattnets djup eller läge är det ändå en vattenverksamhet. Bortledande av vatten påverkar ekosystemen i vattnet och kan leda till mindre vatten, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och minskad livsmiljö.

Sidansvarig: Webbredaktionen