Sökresultat

 • Vattenkraft (85)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Artskydd (2)
 • Bidrag (5)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (5)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljöbalken (2)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Publikation (19)
 • Rapport (13)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (8)
 • Riksintresse (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Tillstånd (22)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (17)
 • Vattenverksamhet (27)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (9)
 • Yttrande (21)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (4)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Vägledningar (15)
 • Samordningsområden (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (24)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (23)
 • Publikationer (19)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (41)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (19)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (23)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (59)
 • Mer än ett år sedan (26)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Dialog om vattenkraft och miljö 2016

Dialog om vattenkraft och miljö 2016

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter liksom att värna och utveckla värdefulla kulturmiljöer.

Faktasida: Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Fortum vill vid Edeforsen bygga ett nytt vattenkraftverk som är ca sex gånger så stort kraftverk som det gamla med omfattande schaktnings-, sprängnings- och muddringsarbeten.

Faktasida: Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i Emån, Högsby kommun

Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i Emån, Högsby kommun

Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö i mål M 3595-14.

Faktasida: Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Eon ansöker om lagligförklaring av delar av Blankaströms vattenkraftverk i Emån. Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål M 3595-14.

Sidansvarig: Webbredaktionen