Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.

Syftet med rapporten är att utgöra ett kunskapsunderlag som kan användas som stöd vid bedömningar av påverkan av dämmande och vattenreglerande verksamheter på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet samt hydrologisk regim i vattendrag och på ekologin i vattendrag. Rapporten ska kunna användas som stöd vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar, exempelvis i samband
med ansökningar om Natura 2000-tillstånd för åtgärder och verksamheter. Den ska också kunna utgöra underlag vid avvägningar mellan behovet av förnybar el och naturvårdshänsyn i samband med miljöanpassningen av Sveriges vattenkraft.

Den här rapporten har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken. Myndigheterna ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Dokument

Sammanfattande tabell Pdf, 121.2 kB. med skyddade arter som kan påverkas negativt av vattenreglering eller vandringshinder.

Publicerad: 2017-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion