Sökresultat

 • Miljöbalken (35)
 • Badvatten (1)
 • Bibliotek (2)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (5)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Klimat (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (4)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (2)
 • Muddring (4)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Små avlopp (1)
 • Tillstånd (13)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (12)
 • Vägledning (6)
 • Yttrande (8)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (15)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vårt uppdrag (12)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (11)
 • Publikationer (1)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Faktasida (22)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (11)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (24)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Vägledning och kunskap om små avlopp

Vägledning och kunskap om små avlopp

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer. Här hittar du vägledningar och annan information som hjälper dig i ditt arbete med tillsyn och prövning av små avlopp.

Faktasida: Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Faktasida: Vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i Miljöbalken. När man uppför olika typer av anläggningar i havet, sjöar, vattendrag kallas det vattenverksamhet. Även uttag av vatten från yt- och grundvatten är vattenverksamhet

Faktasida: Domar och beslut om vattenskydd

Domar och beslut om vattenskydd

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Faktasida: Dumpning och hantering av snö - frågor och svar

Dumpning och hantering av snö - frågor och svar

Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.

Faktasida: Vattenuttag

Vattenuttag

Bortledande av vatten är en vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även om bortledandet inte ändrar vattnets djup eller läge är det ändå en vattenverksamhet. Bortledande av vatten påverkar ekosystemen i vattnet och kan leda till mindre vatten, sämre vattenkvalitet, ändrade temperaturförhållanden och minskad livsmiljö.

Faktasida: Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Myndigheten deltar i ansökningar om vissa tillstånd och dispenser inom miljöbalkens område. Prövningarna handlar huvudsakligen om tillståndsansökningar enligt 11:e kapitlet (vattenverksamhet) och 9:e kapitlet (miljöfarlig verksamhet) i miljöbalken.

Sidansvarig: Webbredaktionen