Sökresultat

 • Miljöbalken (26)
 • Badvatten (1)
 • Bibliotek (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (1)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (2)
 • Muddring (3)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Små avlopp (1)
 • Tillstånd (6)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (9)
 • Vägledning (7)
 • Yttrande (1)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (15)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (2)
 • Bibliotek (1)

 • Faktasida (21)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (25)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Vägledning och kunskap om små avlopp

Vägledning och kunskap om små avlopp

Vi ansvarar för tillsynsvägledning för avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer. Här hittar du vägledningar och annan information som hjälper dig i ditt arbete med tillsyn och prövning av små avlopp.

Faktasida: Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde.

Faktasida: Vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp i Miljöbalken. När man uppför olika typer av anläggningar i havet, sjöar, vattendrag kallas det vattenverksamhet. Även uttag av vatten från yt- och grundvatten är vattenverksamhet

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har vi samlat information och tips kring just skrotbåtar.

Faktasida: Tillsyn av vattenskyddsområde

Tillsyn av vattenskyddsområde

Tillsynen är viktig för att skydda dricksvattentäkter och att inrätta vattenskyddsområde är en angelägen åtgärd för att skydda dessa vattentäkter.

Faktasida: Domar och beslut om vattenskydd

Domar och beslut om vattenskydd

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Sidansvarig: Webbredaktionen