Ändrat arbetssätt under Coronapandemin

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska spridningen av Coronaviruset. Många branscher, även inom fiske, fisk- och skaldjursodling och livsmedelsproduktion, påverkas av Coronapandemin.

För att underlätta för yrkesfiskare och livsmedelsbranschen har HaV gjort vissa ändringar av den fysiska kontrollen av fiskefartyg och infört tillfälliga lättnader för livsmedelsföretag när det gäller spårbarhetsinformation.

Spårbarhet

Den 27 mars införde HaV tillfälliga lättnader för grossister och livsmedelsföretag när det gäller rapportering av spårbarhetsinformation. Spårbarhet innebär i korthet att fisk och skaldjur som fångas eller odlas i havet delas in i partier, som märks för att kunna följas i alla försäljningsled när de byter ägare, delas eller slås samman. På så sätt är det möjligt att spåra partierna från fiskare/odlare till detaljhandlare och omvänt. Du kan läsa mer om spårbarhet här:

Spårbarhet av fiskeriprodukter- och vattenbruksprodukter

De tillfälliga lättnaderna gäller information som företagen lämnar om partier, köpare och säljare. Regeländringarna underlättar för företag inom spårbarhetssystemet, samtidigt som grunden för produkternas spårbarhet mellan och inom företag i hanteringskedjan fortfarande säkras. Mer information om regeländringarna finns här:

Åtgärder för att tillfälligt minska arbetet med rapporteringen av spårbarhetsinformation

Fältkontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för landningskontroll av yrkesfiskets fångster. För att skydda medarbetare, yrkesfiskare och andra aktörer minskar myndigheten tillfälligt de sociala kontakterna vid olika typer av fysiska landningskontroller.

HaV:s fysiska kontroller fortsätter alltså att genomföras, men i stället för att gå in i styrhytter ber vi att få upp loggboken på kajen för att kontrollera dokumentationen. HaV:s fältkontrollanter övervakar för närvarande inte vägningen i fartygens kylutrymme, utan kontrollväger vid behov fisken på egen våg i efterhand. Kontroller av lastrum görs först när fiskaren och besättningen har lämnat utrymmet. För att ytterligare minimera de fysiska kontakterna får befälhavaren kontrollprotokollet via e-post efter kontrollen.

Publicerad: 2020-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion