Åtgärder för att tillfälligt minska arbetet med rapporteringen av spårbarhetsinformation

Med anledning av den ansträngda situation som många företag har på grund av Corona-situationen kommer Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att införa tillfälliga lättnader i rapporteringen av spårbarhetsinformation.

Torsk i låda.

Lättnaderna är planerade att börja gälla senast fredag den 3 april och gäller fram till dess vi meddelar annat. Vi meddelar datum för när lättnaderna kan börja användas genom e-post till registrerade aktörer och genom information på HaV:s webbplats. Anpassningar av e-tjänsten och bastjänsterna behöver genomföras för innan lättnaderna kan börja gälla.

Utöver de mer omedelbara åtgärderna arbetar HaV vidare med åtgärder på lite längre sikt som vi räknar med också kommer att bidra till att underlätta arbetet med spårbarhetsrapportering.

Det HaV nu genomför rör bara de krav på spårbarhet som följer av fiskets kontrollförordning och inte de grundläggande kraven på spårbarhet som följer av livsmedelslagstiftningen.

Planerade åtgärder

Omedelbara åtgärder

 • Antalet uppgifter som behöver lämnas om ett parti begränsas till-fälligt till ett minimum. De som behöver lämnas är sådana som är nödvändiga för att upprätthålla en obruten spårbarhetskedja mellan aktörer och internt hos en aktör. I huvudsak är det uppgifter om säljare, köpare, partiidentitet, art och kvantitet som ger spårbar-heten. För de ursprungspartier som startar spårbarhetskedjan behövs ytterligare uppgifter för att få en spårbarhet mot fångst- eller odlingsledet.
  Konsumentinformationen är en viktig del av uppgifterna om ett parti, men är inte nödvändig för spårbarheten i sig. Aktörer som överför konsumentinformationen till sina kunder på annat sätt än via HaV:s spårbarhetssystem behöver alltså inte rapportera denna information.
  2/2
  Det kommer att publiceras ett detaljerat schema på HaV:s webbplats som beskriver vilka attribut per typ av händelse som behöver rapporteras.
 • Företag som arbetar med anslutning av bastjänster behöver kon-takta HaV om det uppstår förseningar på grund av den rådande situationen.

Åtgärder på lite längre sikt

 • HaV bistår med myndighetskontakter i fråga om brister i spårbar-hetsinformationen och i märkning av partier som kommer från andra länder. Brister i utländska leverantörers följsamhet mot de grundläggande spårbarhetskraven skapar många gånger ett kostsamt merarbete för svenska aktörer. HaV behöver här gemensamt med branschen se vidare på problemet och föra en dialog med ansvariga myndigheter i leverantörens hemland.
 • Möjligheten att koppla utländska spårbarhetssystem till det svenska undersöks. På aktörsnivå finns det redan fungerande exempel med anslutningar till HaV:s spårbarhetssystem. Det manuella arbetet med partier från utländska leverantörer förväntas då minska.
 • Möjlighet undersöks att använda spårbarhetssystemet för frivillig överföring av uppgifter om fiskeri- och vattenbruksprodukter som inte omfattas av spårbarhetskraven. Att få inköpsuppgifter om sådana partier via HaV:s spårbarhetssystem skulle minska den administrativa bördan, menar aktörer som kontaktat HaV i frågan.

Kontakt

Om du har generella frågor om åtgärderna kan du kontakta Patrizia Jaconelli.
mejl: sbs@havochvatten.se
tel: 010-698 61 81

För tekniska frågor om bastjänsterna kan du kontakta FMC.

mejl: fmc@havochvatten.se,
tel: 0771-10 15 00, (menyval 4 eller 5).

Publicerad: 2020-03-27
Sidansvarig: Webbredaktion