Årsredovisning 2019

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning

Omslag för publikation

Om årsredovisningen

I årsredovisningen berättar vi om arbetet inom våra sex verksamhetsområden kunskapsuppbyggnad, havs- och vattenförvaltning, havsplanering, fiskförvaltning, internationellt utvecklingssamarbete samt administration och intern service.

Här är tre exempel på arbete vi utfört under verksamhetsåret 2019.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Energimyndigheten och Svenska kraftnät redovisade 1 oktober 2019 ett förslag till en plan för omprövning av alla Sveriges vattenkraftverk med regleringsdammar för moderna miljövillkor. Genomförande av nationella planen kommer att få en stor betydelse för att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, samtidigt som vattenkraftens viktiga roll i energisystemet i stor grad kommer bibehållas. Planen kommer också stärka ekosystemens resiliens i ett förändrat klimat och bidra till samhällets övergripande klimatanpassning.

Sveriges första havsplaner har levererats till regeringen. När regeringen har beslutat, kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolarhur havet bäst kan användas för att nå en hållbar blå ekonomi med hänsyn till klimatförändringen

Regeringens stora satsning för att nå miljömålet Ingen övergödning, där HaV i samverkan med Statens Jordbruksverk, Lantbrukarnas Riksförbund och Länsstyrelserna utvecklar åtgärdssamordning i avrinningsområden, finansierat av ökade LOVA-anslag (lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö).

Relaterade publikationer

Publicerad: 2020-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion