Årsredovisning 2017

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning för 2017 visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Myndighetens uppdrag är brett, inom flera politikområden på lokal, nationell, EU och global nivå. Vatten- och havsförvaltning berör stora delar av samhället. Men ekosystemen vet inga politiska eller ekonomiska gränser.

HaV:s verksamhetsstrategi utgår därför från integration, helhetssyn och koordinerad förvaltning för att nå visionen ”levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla”.

Här är tre exempel från verksamhetsåret 2017 där integration och koordinering varit viktigt:

  • Vi satsar vi på metodutveckling och innovation som e-DNA, fjärranalys, automatisering av miljöövervakning och principen digitalt först för att möta kraven på effektiv och långsiktig övervakning och rapportering inom EU:s direktiv för vatten, havsmiljö samt arter och habitat.
  • 2017 avslutades dialogarbetet med att ta fram strategier för miljöanpassning av vattenkraften enligt Energiöverenskommelsen 2016. Här lyfts också samhällsnyttor som fossilfri produktion av el, regler- och balanskraft samt kulturmiljöer vid vatten.
  • Energi- och klimatfrågor berör vatten- och havsförvaltning eftersom effekterna av klimatförändringarna är tydliga i vattenmiljön. Under 2017 har vi lagt grunden för en klimatstrategi som för in klimatfrågan i alla våra förvaltningsområden både vad gäller anpassning till förändringar och begränsning av växthusgaser.

Relaterade publikationer

Publicerad: 2018-02-26
Sidansvarig: Webbredaktion