Havsplanering - geografiska data

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet.

Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslagen till havsplaner, medan kustlänsstyrelser och centrala myndigheter stöder arbetet och bistår med underlag för planeringen. Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting som är berörda har möjlighet att medverka i förslagsarbetet.

Datamängden innehåller geodata för havsplaner, förslag till regeringen.

Mer om havsplanering.

Villkor

Fri användning​ enligt CC0.

Karttjänster och nedladdning

Övrigt

Plankartan ska tolkas i den ungefärliga skalan mellan 1:700 000 och
1:1 000 000.

Geodata Symphony: Läs mer och hämta här: Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Marine spatial planning

Geographical data from HaV for Swedish marine planning

Sweden develops three marine spatial plans - one for the Gulf of Bothnia, one for the Baltic Sea and one for the North Sea (Skagerrak and Kattegat).

The Swedish Agency for Marine and Water Management, SwAM, produce the proposals for marine spatial plans, while coastal county administrative boards and central authorities support the work and provide support for the planning process. Municipalities, regional planning bodies, municipal cooperative bodies and county councils that are concerned can participate in the proposal work.

The data set contains geo data for marine spatial plan maps, in the version handed over to the government.

More about marine spatial planning in Sweden.

Terms

Free use according to CC0.

Map services and download

Viewing Service (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-havsplaner-forslag-till-regeringen/ows
Direct Access Service (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-havsplaner-forslag-till-regeringen/ows
Download: Data Documentation Pdf, 89.9 kB., Swedish-MSP-for-the-government-2019-12-17.zip Zip, 2.2 MB.

More

The plan map should be interpreted in the approximate scale between 1:700,000 and 1:1,000,000.

Geo data Symphony: Read more and download here: Symphony - integrated planning support for state marine planning based on an ecosystem approach

Publicerad: 2017-01-13
Uppdaterad: 2018-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion