Om vårt arbete med PSI-direktivet

Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika informationsresurser för allmänheten.

I EU-direktiv 2003/98/EG, det så kallade PSI-direktivet, står att offentliga organisationer ska sina information tillgänglig. Det ska ske på så sätt att de kan vidareanvändas och vidareutnyttjas för andra syften än vad de ursprungligen var skapade för.

Direktivet införlivades i svensk lagstiftning genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566). Lagens syfte är att främja en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandhålls av myndigeter. Myndigheter ska informera om de villkor och avgifter som tillämpas och informationen ska lämpligen lämnas elektroniskt.

Vårt arbete med vidareutnyttjande av handlingar

I regleringsbrevet för 2014 fick vi ett regeringsuppdrag där vi skulle redogöra för hur vi arbetar med vidareutnyttjande av handlingar. Uppdraget redovisades den 31 oktober 2014.

I samband med arbetet med regeringsuppdraget påbörjade vi ett arbetet där vi såg över det interna regelverket kring vidareutnyttjandet. Vi har nu tagit fram två interna styrdokument som visar hur vi ska arbeta med dessa frågor.

Nästa steg är att kontrollera den information som finns tillgänglig på vår wepplats för att se att den följer ramarna i våra styrdokument.

Dataformat

Vår information finns tillgänglig i följande format:
Excel, SHAPE, WMS, WFS, CSV, pdf, TXT, XML.

Titta i söklistan under respektive rubrik för att se vilket format som finns.

Villkor och avgifter

Nuvarande tillgängliga informationsresurser är fria att använda. I rutinen finns upplysningar om vad som gäller.

Diarium

Vi publicerar vårt diarium på hemsidan. Där kan du söka och få tillgång till information som rör inkomna till, och upprättade handlingar inom, myndigheten. Här kan du söka på ärendemening, diarienummer, handläggare och avsändare.

Det diarium som finns på webben är en kopia av vårt diarium, där vissa uppgifter dolts. De uppgifter som dolts är bland annat

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn (i vissa fall).
Publicerad: 2014-06-13
Granskad: 2016-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information