Kinesisk ullhandskrabba | Eriocheir sinensis

Kinesisk ullhandskrabba är en främmande art som förekommer i Sverige. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Eriocheir sinensis
 • Svenskt namn: kinesisk ullhandskrabba
 • Andra namn: ullhandskrabba
 • Organism: kräftdjur
 • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
 • Ursprung: Västra Stilla havet
 • Förekommer i Sverige: Ja, men reproducerar sig inte i svenskt vatten
 • Första fynd i Sverige: 1900-1949
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Kinesisk ullhandskrabba i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 284.2 kB.

De senaste hundra åren har kinesisk ullhandskrabban spridits utanför sin naturliga utbredning i Asien, och finns nu i större delen av Europas floder och hamnområden.

Hur känns de igen?

Klorna på vuxna kinesiska ullhandskrabbor har tät "ullig" borst och vita spetsar.

Ryggskölden är rundad, max 10 centimeter bred och med ett karaktäristiskt v-format jack mellan ögonen.

Små kinesiska ullhandskrabbor saknar "ull" på klorna och kan likna våra vanliga strandkrabbor. Men endast kinesiska ullhandskrabbor har fyra trubbiga "tänder" på ryggskölden bakom ögonen.

Kinesisk ullhandskrabba.

I Sverige har kinesiska ullhandskrabbor hittats både i kustvatten och i flera av de större sjöarna. Foto: Ron Offermans (CC BY-SA 3.0).

omslag.

Illustration

Krabba.Förstora bilden

Kinesisk ullhandskrabba. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

I Sverige har kinesiska ullhandskrabbor hittats både i kustvatten, från Kalix i Bottenviken till Göta älvs mynning vid Göteborg, och i flera av våra större sjöar.

Första svenska fyndet av kinesisk ullhandskrabba var i Bråviken 1932. Fyra år senare återfanns den i Mälaren.

Mellan 2004 och 2010 var det vanligt att fasta fiskeredskap i Vänern fick kinesiska ullhandskrabbor som bifångst.

Eftersom den kinesiska ullhandskrabban ännu inte är etablerad här som främmande art, kan den inte själv sprida sig i svenska vatten. De fynd som görs är larver eller vuxna krabbor som fortsatt sprids från andra områden.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Som vuxna lever kinesiska ullhandskrabbor i söt- och brackvatten, ofta nedgrävda i mjukbottnar. De är allätare och livnär sig på växter, fiskrom och olika slags smådjur. Kinesiska ullhandskrabbor kan även ge sig på fisk som fastnat i redskap.

När de har blivit könsmogna vid fem års ålder, vandrar kinesiska ullhandskrabbor nedströms mot havet. Hannen dör straxt efter parning och honan ett år senare när äggen kläcks.

Salthalter mellan 25 och 32 promille är optimalt för att ägg och larver ska utvecklas, men om temperaturen är närmare 18 grader kan det räcka med en salthalt på 15 till 20 promille.

Larverna tar mellan 6 och 20 månader på sig att bli små krabbor. Då börjar de vandra uppströms, mot sötvatten.

De kan vandra mycket långt och bitvis även på land. I Europa har man funnit kinesiska ullhandskrabbor 750 km från havet.

Hur kom de hit?

Troligen sprids den kinesiska ullhandskrabban oavsiktligt och kontinuerligt med barlastvatten i fartyg. Det innebär att varje förekomst i svenskt vatten är en ny introduktion av arten.

Kinesisk ullhandskrabba kan sprida sjukdomar och parasiter. Den är mellanvärd för den orientaliska lungmasken Paragonimus westermani, en parasit som har däggdjur som slutvärd.

Möjliga effekter

Kinesisk ullhandskrabba kan orsaka skador för fiske och vattenbruk, genom att förstöra redskap och ta fångst. Eftersom den gräver och bygger gångar, kan den underminera strandkanter och flodbankar.

Den kan även, liksom signalkräftor, vara smittbärare av kräftpest vilket kan få allvarliga effekter för våra inhemska flodkräftor.

En positiv effekt är att kinesisk ullhandskrabba också kan vara en resurs. I Belgien fiskar man kinesiska ullhandskrabbor kommersiellt för export till Kina. Där betraktas den som en delikatess.

Hindra spridning i svenska vatten

Kinesisk ullhandskrabba omfattas av unionsförteckningen över invasiva främmande arter enligt EU:s förordning (1143/2014).

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion