Karp | Cyprinus carpio

Karp är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Cyprinus carpio
  • Svenskt namn: karp
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
  • Ursprung: Kaspiska havet
  • Första fynd i Sverige: 1560
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Karp i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 220 kB.

Det finns en lång historia av inplantering och utsättning av karpar i Europa. Det började under 1300-talet, och kanske tidigare än så. I svenska sjöar och dammar satte man ut karpar i slutet av 1500-talet.

Hur känns de igen?

Karp har en långsträckt ryggfena och två par skäggtömmar vid munnen.

Karp. Illustration.

Illustration ur "Illustrations de Ichtyologie ou histoire naturelle générale et particulière des Poissons". Fri för användning.

Färgen är vanligen mörkbrun eller brungrön på ryggen, och gyllengul på buken.

Fjällen är stora och regelbundna. Vilda karpar kan i Sverige bli upp till 98 centimeter långa.

Svenska fynd

Det är endast sjöar i den södra delen av Sverige som kan ha livskraftiga bestånd av karp. I övriga sjöar blir det för kallt för karpens årsungar.

Karpar beskrevs 2013 finnas i ett par skånska sjöar, som Vombsjön och Vittsjön, och i flera sjöar runt Växjö.

Enstaka fynd av karp har rapporterats från Vänern och Mälaren, från Hanöbukten (1952 och 2007) och utanför Aspöja i Östergötlands skärgård (1992).

Hur lever de?

Karpar lever i lugna floder och grunda sjöar med dyiga, vegetationsklädda bottnar. De håller sig gärna nära botten och livnär sig på maskar, snäckor, växter och frön.

Karpar är vanliga i övergödda vatten med låga syrehalter, eftersom de kan snappa luft vid ytan. De tål stora variationer i temperatur, från 2
till 41 grader.

Kalla vintrar slutar de äta, gräver ned sig i bottensedimentet och övervintrar i ett dvalliknande tillstånd. Det är en sötvattenfisk, men klarar att leva i 14 promille salthalt. Karpar kan bli upp till 50 år gamla och väga 19 kilo.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Möjliga effekter

Det är en tålig fisk som växer snabbt. I USA och Australien betraktas den som ett problem eftersom den tar över och slår ut andra sötvattensfiskar.

I Sverige finns inte lika mycket karpar och det anses osannolikt att det skulle hända här.

Oönskade effekter på grund av karpar kan vara att de rör upp slammiga bottnar och grumlar vattnet, och att de kan påverka andra arter där de lever. Positiva effekter är att den har ett ekonomiskt värde, både som odlad och vild. Karp är en populär fisk bland sportfiskare.

Främmande karparter, som silverkarp och gräskarp, har importerats till flera länder för att till exempel bekämpa igenväxning av övergödda vatten.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion