Vad gör HaV i arbetet med sälförvaltning?

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att förvalta sälen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV stöttar utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom att ge stöd till Jordbruksverket för förebyggande åtgärder, dels genom forsknings- och utvecklingsprojekt som ”Program sälar och fiske”. Några av våra verktyg är:

  • Viltskadeersättningar för skadade redskap och skadad fångst. Här kan du läsa mer om ersättningar
  • Möjlighet att söka bidrag för förebyggande åtgärder. Sedan 2016 sker det här via Jordbruksverket.
  • Skyddsjakt på säl-individer som skadar fisket. Naturvårdsverket är beslutande myndighet och HaV är remissinstans.
  • Arbete med att utforma och sprida användandet av skonsamma, sälsäkra och bifångstsäkra redskap. HaV är pådrivande och stöder arbetet, bland annat genom att ge bidrag till olika forskningsprojekt.
  • Att ge stöd till Program Sälar och Fiske, som arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan sälar och fiske. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd. Program Sälar och fiske leds av länsstyrelsen och finansieras av HaV.
  • Att ge uppdrag till kunskapshöjande åtgärder.
  • Att delta i debatter, möten och på olika sätt kommunicera med olika intressegrupper, sprida kunskap på olika sätt och arbeta för att aktivt nå berörda grupper i olika samråd och remissarbeten.
  • Miljöövervakning. HaV bevakar hur de svenska sälbestånden mår. 2019 och 2020 tas ett bredare grepp inom miljöövervakningen. Genom fotografering från flyg och båt under de perioder när sälarna byter päls och befinner sig på land, är ambitionen att få en aktuell bild av populationernas storlek och reproduktion över tid, men också hur de mår och hur de förflyttar sig. Undersökningarna samordnas med berörda grannländer. Den information som samlas in kan användas till analyser av hur sälpopulationerna påverkas av förändringar i fiskbestånd, fiske och jakttryck, effekter av epizootier, upprättande av åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och ekologiska riskanalyser. Data kan även utgöra underlag för ekologiska modeller och för beräkningar av sälarnas inverkan på fiskbestånd och fiske.
Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion