Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Syftet var bland annat att inkludera beståndsreglerande jakt som ett verktyg för att förvalta arten om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv.

Den reviderade förvaltningsplanen innehåller:

  • nya avsnitt om gråsälens roll i ekosystemet
  • ekonomiska analyser och resonemang
  • uppdateringar gällande licensjakt/beståndsreglerande jakt som Naturvårdsverket har tagit fram
  • en reviderad text om handel med sälprodukter som Statens Jordbruksverk har tagit fram
  • nya delmål och justeringar av åtgärder och utvärderingar, däribland om att utvärdera en eventuell beståndsreglerande jakt utifrån ett ekosystemperspektiv
  • uppdaterad text om havsmiljödirektivet
  • uppdaterad text om gråsälens populationsutveckling och hälsa
  • uppdaterad text kring förändrade övervakningsmetoder.

Fakta om regeringsuppdraget

Regeringen har gett i uppdrag till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl. Ifall beslut fattas om licensjakt ska myndigheterna också genomföra en vetenskaplig utvärdering av effekterna ur ett ekosystemperspektiv.

Den reviderade förvaltningsplanen för gråsäl redovisades den 29 november 2019. Och den vetenskapliga utvärderingen av eventuell beståndsreglerande jakt på gråsäl ska redovisas senast den 1 juni 2021.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska också föreslå åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk. De ska redovisas senast den 1 juni 2020.

Gråsäl på strand.

Foto: Sven-Erik Arndt/Azotelibrary.com.

Fakta

Havs- och vattemyndigheten delar på ansvaret för sälfrågor tillsammans med Statens Jordbruksverk och Naturvårdsverket. Läs mer nedan.

Kontaktpersoner

Frågor om förvaltning av gråsäl

Susanne Viker, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd
Telefonnummer: 010-698 60 76
E-post: susanne.viker@havochvatten.se.

Frågor om jaktbeslut gråsäl

Naturvårdsverket
Nils Mårtenson, handläggare, Viltförvaltningsenheten
Telefonnummer: 010 – 698 16 03
E-post: nils.martenson@naturvardsverket.se

Frågor om sälprodukter och ansökan om stöd till investeringar för att förebygga skador

Jordbruksverket
Elin Gunve, Fiskerienheten
Telefonnummer: 0732-00 92 42
E-post: elin.gunve@jordbruksverket.se.

Publicerad: 2019-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion