Hur påverkar sälen yrkesfisket?

Sälar konkurrerar med fisket om vissa fiskarter, vilket i vissa fall kan betyda att en ökad sälpredation gör att man inte kan fiska lika mycket på ett bestånd. Bland annat tar sälar fisk från näten, och vi kan därför även anta att de skrämmer bort fisk från fiskeplatser.

Sälarnas beteende leder dessutom till direkta skador på fångsten och redskapen. Sälens påverkan på fiskpopulationerna vet vi fortfarande inte tillräckligt mycket om, eftersom olika studier ger olika resultat.

Problem med parasiter som via andra arter går från säl till torsk bidrar även till skador, sämre kvalitet och påverkat pris. Orsaken till den ökade förekomsten av torsk- och sälmask är dock inte klarlagd (se fråga ovan).

När det gäller fiskerinäringen så följer vi de skador som sälen orsakar på redskap och fångster. Yrkesfiskarnas loggböcker visar att det framför allt är nät, fällor, ryssjor och krokfiske (efter makrill och torsk) som har drabbats. Tidigare har även laxfisket drabbats.

På många kuststräckor har fiskare övergått till andra redskap, men det är inte klarlagt om, eller hur mycket, säl bidragit till det. Nu är det mest skador rapporterade i södra Östersjön.

HaV stöder arbetet med redskapsutveckling och användningen av nya säl- och bifångstsäkra redskap. I norr används de så kallade push up-fällorna med framgång. I söder provar man olika typer av burar och fällor, en del med lovande resultat. Forskare och fiskare behöver arbeta tillsammans för att hitta lösningar som fungerar.

HaV stödjer Program Sälar och Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska konflikten mellan säl och fiske.

Bifångst av säl skadar inte bara sälen utan kan även utgöra ett problem för yrkesfisket då det ger minskade fångster, skadade redskap och kräver hantering av de döda djuren.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion