Vad gör HaV för att bevara och skydda laxen i svenska vatten?

Våra tre verktyg i förvaltningsarbetet är lagstiftning, fördelning av anslag samt information och samverkan. Genom lagstiftning, miljö- och fiskelagstiftningen, inför vi föreskrifter till skydd för laxens livsmiljö och bestämmelser för fiske. Inom fiskets område har vi också ansvar för kontroll och uppföljning av yrkesfisket. Anslag 1:11 Åtgärder till Havs- och vattenmiljön används för datainsamling, kunskapsuppbyggnad och konkreta åtgärder för bevarande och restaurering av laxbestånden och deras livsmiljöer samt för förvaltningsåtgärder, till exempel fiskereglering, skydd av lekområden och uppväxtmiljöer.

Sedan 2013 har vi till exempel förbjudit fiske med långlina och krok i Östersjön. Skälet är att vi vill utgå från behoven hos varje enskilt bestånd av lax och i ett sådant fiske går det inte att skydda de svaga bestånden, olika bestånd blandas i fångsten.

Svenskt yrkesfiske efter lax sker i dag nästan enbart med fasta redskap nära laxälvarna där laxbestånden i högre utsträckning är separerade från varandra. Det är också lättare att till exempel skilja vild lax från odlad lax på grund av att fettfenan är klippt på odlad lax.

Vi har ett nära samarbete med länsstyrelserna och andra myndigheter samt informerar och samverkar med organisationer och intressenter.

Publicerad: 2018-10-29
Sidansvarig: Webbredaktion