Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Hitta på sidan

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.

Riktvärden för utsläppsnivåer av miljöfarliga ämnen

Riktvärden för utsläppnivåer av de miljöfarliga ämnen (Tributyltenn (TBT), koppar, Irgarol och zink) som kopplas till användandet av båtbottenfärger har satts utefter en mindre provtagning som vi genomfört på reningsfunktionen vid befintliga spolplattor kring Sveriges kuster.

Riktvärden baseras på vad bästa tillgängliga teknik i nuläget klarar av att rena och ska inte tolkas som biologiskt acceptabelt värde. Riktlinjer såväl som riktvärden kan komma att omprövas och förändras när teknikutveckling visat att det är möjligt med effektivare rening.

Redovisning av regeringsuppdrag och riktlinjer

Vi fick i juli 2011 uppdrag från regeringen att i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen kartlägga och utreda miljöpåverkan av båtbottentvättning för att ta fram riktlinjer och riktvärden. Rapporten Båtbottentvättning av fritidsbåtar Pdf, 1.4 MB. är en redovisning av detta regeringsuppdrag.

Revidering av riktlinjer

Under 2015 gjorde vi en revidering av riktlinjerna för att förstärka och förtydliga vissa delar som uppfattats som otydliga. Revideringen innebär inga principiella förändringar av våra rekommendationer.