Workshoppar

Hitta på sidan

Alla workshoppar hålls två gånger så att fler kan delta, deltagande i mån av plats.

Människor har workshop

Workshoppar

Den 18 maj kan du delta i två olika workshoppar, du väljer själv vilka på plats. Första passet hålls 15.00-15.45 och andra passet 16.00-16.45.

Är du inte på plats kan du istället delta i den digitala vattendragsvandringen Prioriteringar i ett förändrat klimat.

1. Ekosystembaserad förvaltning i tre kustområden i Sverige

Vad är egentligen ekosystembaserad havsförvaltning och vad innebär det i praktiken? Vad krävs för att uppnå eller uppfylla detta begrepp? 2021 startade Havs- och vattenmyndigheten ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning med syfte att uppnå våra miljömål. I tre piloter prövar vi olika former för att driva på och bättre samverka mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Fokuserade områden är Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar i Bohuslän.

På workshopen vill vi få dina perspektiv på våra frågeställningar. Vi kommer också att berätta om hur vi arbetar i de olika pilotområdena. Följ med och bidra på resan mot en ekosystembaserad havsförvalting!

Workshopledare:

 • Max Vretborn, Havs- och vattenmyndigheten
 • Annika Källvik, Havs- och vattenmyndigheten

Plats:

Konferensrum Kelvin

2. Hänsyn till vatten i skogsbruket - Grip on Lifes demonstrationsområden

I Grip on Life arbetar vi med att bygga kunskap och kapacitet för att genomföra åtgärder. Vi tar även fram nya metoder och arbetssätt som vi visar upp i så kallade demonstrationsområden. Projektet ska färdigställa ungefär 60 sådana demonstrationsområden. Ett antal tas fram av länsstyrelserna men flertalet, cirka 50, är demonstrationsområden som de tre skogsägarföreningarna från norr till söder tar fram.

Fokus för de flesta demonstrationsområden är att visa upp traditionella skogsbruksåtgärder i anslutning kring vattendrag och våtmarker med syftet att visa vattnets värden och hur ett hänsynsfullt skogsbruk kan bedrivas i anslutning till vattenmiljön. Förutsättningarna på plats avgör vad som visas, men som exempel kan nämnas funktionella kantzoner, utströmningsområde, överfart över vatten, spökstråk, körning vid vatten och på våta marker samt vägtrummor. Dessutom skapar vi ett antal områden som visar på andra typer av åtgärder eller fokuserar på värden i och kring vattendrag, till exempel hyggesfritt skogsbruk, våtmarksrestaurering och att gynna kulturmiljöer.

Har du fler idéer? Vad tycker du att ett demonstrationsområde ska innehålla? Hur ska områdena synliggöras och presenteras? Vi vill gärna diskutera detta med dig!

Workshopledare:

 • Satu Aguilar, Norra Skog
 • Martin Hederskog, Länsstyrelsen Kalmar
 • Fredrik Nordwall, Havs- och vattenmyndigheten

Plats:

Konferensrum Decibel

3. Framtidens Havs- och vattenforum

I år är det tionde gången som Havs- och vattenforum arrangeras. Behöver konceptet utvecklas? Hur kan vi skapa ett forum som ger bästa nytta och inspiration för dig och din verksamhet? Välkommen till en workshop där vi spånar kring framtidens forum. Vi är intresserade av vad du skulle vilja se kommande år på konferensen!

Workshopledare:

 • Havs- och vattenmyndigheten

Plats:

Konferensrum Coulomb

4. Utmaningar med miljöfarliga fartygsvrak

Välkommen till en workshop om likheter och skillnader mellan Sveriges och Finlands arbete kringmiljöfarliga fartygsvrak. Hur ser skillnaderna ut med att bärga olja, andra farliga ämnen och förlorade fiskeredskap från vraken? Kom och lyssna och delta på ett avslutande quiz om likheterna och skillnaderna mellan våra grannländer! Pris utlovas till vinnaren!

Workshopledare:

 • Josephine Rubia Johansson, utredare Havs- och vattenmyndigheten
 • Fredrik Lindgren, utredare Havs- och vattenmyndigheten 
 • Representant från Finlands miljöcentral SYKE

Plats:

Konferensrum Ampere

5. Vad vill vi uppnå vid restaurering av sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten håller på att ta fram en strategi för restaurering och vård i sötvattensmiljöer. Strategin ska skapa ett effektivt och väl förankrat åtgärdsarbete i Sverige. Den bygger på ett tydligt landskapstänk där planering och genomförande av aktiva åtgärder ska ske utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, med bred förankring och med hänsyn till olika samhällsintressen.

Snart börjar arbetet med att formulera nationella mål för restaurering. På workshopen kommer vi att berätta var vi står idag och hämta in förslag och synpunkter på hur nationella mål för restaurering kan formuleras, konkretiseras och följas upp. Under workshopen kommer vi också prata om hur en nationell strategi förhåller sig till vattenförvaltningen, Art och habitatdirektivet, miljömålen och andra befintliga styrinstrument.

Ta tillfället i akt och bidra till hur vi formulerar mål för framtidens restaurering för att värna biologisk mångfald och nå våra miljömål!

Workshopledare:

 • Joacim Näslund, SLU Aqua
 • Erik Årnfelt, Havs- och vattenmyndigheten
 • Cristina Lindhagen, Havs- och vattenmyndigheten 

Plats:

Konferensrum Volt

6. Vatten i landskapet – med framtiden i sikte

Från grundvatten, via vattendrag och sjöar och ut i havet – projektet ”Vattnet i landskapet” omfattar allt. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder och styrmedel som behövs för att vi ska kunna nå de vattenanknutna miljökvalitetsmålen, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levande kust och skärgård, till 2030. Kom och bidra med idéer och rösta på det du tycker är de bästa förslagen!

Workshopledare:

 • Therese Elfström, Havs- och vattenmyndigheten

Plats:

Konferensrum Pascal

7. Ögon i rymden - för friskare hav och vatten

Här presenteras potential och möjligheter för ökad användning av data från satelliter, flygplan och drönare för miljöövervakning av våra hav och vatten. Vi visar exempel på pågående projekt, samt befintlig infrastruktur och initiativ på nationell och europeisk nivå som kan möjliggöra tillämpningar. Tillsammans diskuterar vi behov, utmaningar och möjliga vägar fram. Kom och dela med dig av dina tankar!

Workshopledare:

 • Hernán De Angelis, Havs- och vattenmyndigheten
 • Michael Haldin, Havs- och vattenmyndigheten
 • Johannes Johansson, SMHI
 • Petra Philipson, Brockmann Geomatics Sverige

Plats:

Konferensrum Newton

8. Fria vandringsvägar för fisk

Många arter behöver kunna ta sig vidare från hav och sjöar upp i våra vattendrag för att leka och hitta föda. På grund av dammar av olika slag i bäckar, åar och älvar är det idag inte möjligt för fiskar och andra arter att vandra uppströms. För att vi ska nå god ekologisk status behöver många vandringshinder tas bort eller åtgärdas med andra tekniska lösningar.

Inom LIFE IP Rich Waters har vi tittat på en rad olika faktorer som har betydelse för hur vandringshinder kan åtgärdas. Vi har till exempel haft dialoger med dammägare och närboende om kulturmiljöer, kostnader, förväntade ekologiska effekter med mera.

På den här workshopen tittar vi på ett exempel från verkligheten, med en åtgärd och de olika frågeställningarna som uppstod längs vägen. Passa på och berätta utifrån era behov vad ni ser som viktigast för att få till fria vandringsvägar i våra vattendrag!

Workshopledare:

 • Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters

Plats:

Konferensrum Watt

9. Vattenkraftens effekter på vatten i landskapet

Smarta och samordnade övervakningsprogram ska ge kunskap om vattenkraftens effekter på vatten i landskapet. På denna workshop fördjupar vi oss i hur vi kan öka kunskapen om akvatiska system för att kunna mäta vattenkraftens påverkanseffekter och definiera direkta orsak-verkansamband. HaV startar upp projekt för att kunna presentera vägledningar om övervakningsprogram där datainsamlingen anpassas till de analyser som behövs. Vi vill också visa hur en samordnad datainsamling från olika aktörer ökar styrkan i analyser för alla användare.

Känns tankegången igen - kanske från ett vattenområde nära dig? Välkommen till en workshop där vi tittar närmare på ett konkret exempel i Motala Ström och leker med möjligheterna!

Workshopledare:

 • Klara Eklund, Havs- och vattenmyndigheten
 • Jakob Bergengren, Tekniska verken
 • Weronica Klasson, Länsstyrelsen Östergötland
 • Ann-Louise Haglund, Länsstyrelsen Dalarna

Plats:

Konferensrum Tesla

10. Omprövning av vattenkraft - erfarenheter och framtiden

Omprövningarna är ett omfattande arbete där branschen har avsatt 10 miljarder under 20 år för arbetet med att förse vattenkraftverken med moderna miljövillkor. Innan vattenkraftsägarna lämnar in sina ansökningar till mark- och miljödomstolen ska länsstyrelserna genomföra en samverkansprocess med vattenkraftsägarna.

Tillståndsprövning av vattenkraft ger upphov till konflikter mellan olika intressen. Mark- och miljödomstolen ska i sin prövning avväga olika intressen mot varandra. Traditionellt har prövningarna i domstol tagit lång tid på grund av omfattande skriftväxling. För att underlätta prövningarna i domstolen finns en samverkansprocess där olika frågeställningar kan diskuteras innan vattenkraftsägarna tar fram sina ansökningar.

Eftersom utgångspunkterna och förväntningarna av de kommande omprövningarna skiljer sig åt diskuterar vi olika frågeställningar och lär av varandra. I workshopen diskuterar vi erfarenheter från några olika samverkansprocesser och förslag till framtida samverkansprocesser. Kom och diskutera och bidra i denna viktiga fråga!

Workshopledare:

 • Johanna Egerup, Havs- och vattenmyndigheten
 • Anders Skarstedt, Havs- och vattenmyndigheten 

Plats:

Lindholmen Konferens Hall (stora salen)

Publicerad: 2022-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion