En mötesplats för alla

Hitta på sidan

Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela vattensverige.

Vad tyckte du om årets forum?

Svara gärna på enkäten och hjälp oss att bli ännu bättre: Framtidens Havs- och vattenforum.

Se forumet i efterhand

Här kan du se forumet om du missade det i år.

En mötesplats för alla

Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela vattensverige. Forumet riktar sig till dig som är verksam inom miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, och fysisk planering. Tjänsteman, branschföreträdare, forskare, politiker, opinionsbildare eller beslutsfattare – du är en viktig samarbetspartner för oss på Havs- och vattenmyndigheten.

Konferensen fokuserar på samverkan och vill öka kunskapen om Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsområde, utbyta idéer, diskutera aktuella frågor, sätta saker i sammanhang och hitta möjligheter till utveckling och framtida lösningar. I diskussioner och workshops uppmärksammar vi pågående projekt, strategier, planering, gemensam förvaltning, skydd av och tillgång till hållbara miljö, fiske- och vattenresurser.

Miljömålsuppföljning

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål:

  • Ingen övergödning,
  • Levande sjöar och vattendrag och
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Läs mer om HaV:s arbete med miljömål och uppföljning.

Vatten i landskapet

2022 års forum hade ”Vatten i landskapet” som tema. Klimatförändringar med övergödning, förändrad nederbörd och risk för föroreningar, ett ökat behov av vatten för produktion av mat och av energi sätter våra vattenresurser i fokus på flera olika sätt - på system, kvalitet och tillgång likaväl som andra omställningar och händelser i samhället påverkar våra relationer och samarbete. Detta leder till konsekvenser för infrastrukturen i våra städer, på vår landsbygd, i arbetet och i våra liv. Det påverkar från källa till hav, från stad till ö, lokalt och globalt, igår, idag och imorgon.

Med fokus på våra havs- och vattenresurser och arbete som görs i kommuner, i myndigheter, i råd och i kommitteer, inom industri och akademi, regionalt och globalt för att anpassa och uppnå miljömål och säkra tillgången till trygga vattenresurser är temat både angeläget och hoppfullt.

Landskap, ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och / eller mänskliga faktorer.

Europeiska landskapskonventionen, kapitel 1, artikel 1

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2021-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion