Ren båtbotten

Hitta på sidan

Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Att minimera påväxt på båtbotten är av stor betydelse både miljömässigt men även sjösäkerhetsmässigt eftersom att även lite påväxt leder till att bränsleförbrukningen ökar och att båtens manövreringsegenskaper ändras. 

Den nu helt dominerande metoden för att minska påväxt på båtbotten är att måla skrovet med båtbottenfärg. Men genom dessa färger sprids miljöfarliga ämnen i våra hav och sjöar. 

Riktlinjer för båtbottentvätt

Här mer information om riktlinjerna för båtbottentvätt och den vägledning som finns för kommunerna.

Skrovsanering av båtbottenfärg

Båtbottenfärger mot biologisk påväxt t.ex. havstulpaner och alger innehåller ofta giftiga biocider. Därför är det av största vikt att skydda miljön och människors hälsa när färg tas bort från båtskrovet. Sanering av skrov bör ske på ett sådant sätt att damm och färgflagor inte sprids i den omgivande miljön. Detta gäller nya färger, men också färg i äldre färglager som ofta innehåller TBT (tributyltenn). En vägledning har tagits fram om aktuella bestämmelser vid tillsyn av sanering av båtbottenfärg från skrovet på fritidsbåtar.

Tillsynsvägledning (2022)

Här följer också en rekommendation som riktar sig till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare för att sanera sin fritidsbåt från giftig båtbottenfärg.

Rekommendation (2021)

Alternativa metoder

Det finns flera metoder för att undvika eller ta bort påväxten från din båtbotten, och nya tekniker utvecklas efter hand.

  • Borsttvätta i vattnet. Det finns idag borsttvättar längst med kusterna i stora delar av landet, och fler är på väg.
  • Lyft och högtryckstvätta. Detta behöver göras några gånger per säsong beroende på när påväxten sker och hur mycket det växer. Om du har tagit bort all gammal färg behövs ingen spolplatta.
  • Skrubba för hand. Det finns flera produkter på marknaden som du kan ta hjälp av.

På den svenska östersjökusten sätter sig havstulpanerna vid ett par tillfällen per säsong. Om du tvättar din båt strax därefter kan du hålla båten fri från havstulpaner hela sommaren.

Genom tjänsten havstulpanvarningen kan du få information om när det är dags att tvätta din båt.

Bottenmåla ändå?

Både traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och många påstått miljöanpassade färger innehåller farliga ämnen som skadar den marina miljön med dess känsliga organismer och ekosystem. Hela 80 procent av giftläckaget från färgerna sker i vattnet på sommaren. Återstående 20 procent sker vid landtagningen på hösten.

Om du ändå väljer att bottenmåla din båt är det viktigt att tänka på att bottenfärger räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkänns av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr med reglerna för bottenmålning.

Att båtbottenfärger är miljögodkända av Kemikalieinspektio­nen innebär inte att de är miljövänliga. Var därför försiktig när du tvättar, målar eller tar bort färg!

Båtbottenfärger kan innehålla hälsofarliga ämnen

Dessutom kan andra metaller, organiska lösningsmedel och allergifram­kallande ämnen finnas i produkterna. Täckande klädsel, handskar och ett enkelt munskydd kan skydda mot exponering och inandning av färg och slipdamm.

Slipdamm och färgrester ska samlas upp och behandlas som farligt avfall och lämnas till närmaste miljöstation tillsammans med förpackningen. Speciella regler gäller vid hantering och mellanlagring av miljöfarligt avfall. Kontakta din kommun för mer information.

Spola över spolplatta

Du ska spola rent din båtbotten över en spolplatta eller med hjälp av en mobil båtbottentvätt. Att spola av båtbotten på gräsmattan eller garageuppfarten rekommenderas inte eftersom det finns risk att förorenat spillvatten läcker ner i dagvattenbrunnar, vattendrag och sjöar.

Vi har tagit fram riktlinjer för båtbottentvättning Pdf, 846.5 kB.. De är en vägledning för kommunernas arbete med fritidsbåtshamnar. Kontakta din kommun för mer information och vad som gäller i enskilda fall.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2018-05-02
Sidansvarig: Webbredaktion