Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Tillstånd Vattenverksamhet Muddring Tillsynsvägledning

Muddring, grävning och utfyllnader

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Vi vill underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring, grävning och utfyllnader. Här kan du ta del av vår vägledning på området. Vi hoppas att även att du som arbetar som entreprenör, är markägare och beställare av muddrings-/grävningsarbeten, kan ha nytta av vägledningen.

Påverkan på miljön och vilka krav på egenkontroll och skyddsåtgärder som behövs, varierar givetvis med omfattningen och lokaliseringen av verksamheten. Myndighetens bedömning i det enskilda fallet är därför central vid tillämpningen av bestämmelserna.

Grävning/muddring i vatten regleras av bestämmelserna i miljöbalken (11 kap 3 § miljöbalken).

Vill du fylla/placera ut material i vattnet för att bygga något till exempel pir, hamn, vägbank, ny mark, erosionsskydd regleras detta också av 11 kap miljöbalken. Detta gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet.

Vill du däremot placera material (oavsett ursprung) i vattnet utan att skapa någon anläggning räknas det som kvittblivning/dumpning och regleras av 15 kap miljöbalken. För dumpning finns ett generellt förbud, läs vidare på våra sidor om dumpning.

I vår handbok om vattenverksamhetPDF beskrivs närmare hur bestämmelserna i miljöbalkens 11 kapitel ska tillämpas.

Vi arbetar för tillfället med en uppdatering av en vägledning kring
specifikt muddring och hantering av muddermassor. Denna vägledning bygger på tidigare publicerad vägledning från Naturvårdsverket.

Vägledningen är generell, den omfattar alla typer av vattenområde
som kan vara berörda samt såväl små som större muddringar. Vägledning omfattar inte materialåtervinning på land eller deponering av muddermassor på land, för vägledning i dessa frågor hänvisas till Naturvårdsverket.

Intressanta domar och beslut gällande muddring/grävning och utfyllnad eller dumpning

Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Mark- och miljööverdomstolen M 11172-14 (2015-06-26)PDF

Ansökan om tillstånd till utläggande av erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Mark- och miljööverdomstolen M 11693-13 (2014-12-18) upphäver mark- och miljödomstolens dom  och avvisar Trafikverkets ansökan.  

Föreläggande om rättelse av muddring av havsvik, vilka bedömts utgöra vattenverksamhet, har inte ändrats

Mark- och miljööverdomstolen M 383-14 (2014-10-07).

Tillstånd till muddring och dumpning i samband med utbyggnad av hamn.

Miljööverdomstolen M1866-09 (2010-06-02).PDF

Tillstånd till muddring och dumpning, vissa massor fick inte dumpas.

Miljööverdomstolen M92-05 (2007-02-22)PDF.

Publicerad: 2014-02-14

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen