Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Miljöbalken Muddring Vattenverksamhet

Årlig rapportering om beviljade och utnyttjade dispenser för dumpning av muddermassor i havet

Havs- och vattenmyndigheten behöver årligen information från länsstyrelserna om beviljade och utnyttjade dispenser för dumpning av muddermassor i havet. Varje år, senast den 15 april, ska länsstyrelserna lämna uppgifter till oss om de dispenser som beslutats och de dumpningar som skett i länet föregående år.

För de dumpningsbeslut som fattats före 2016 kan ni ange mängden
muddermassor i kubikmeter samt skicka in analysprotokoll avseende föroreningar i massorna. Men för de beslut som fattats efter 2016 ska redovisning ske i ton för dumpade massor och i kilo för mängder föroreningar.

HaV skyldiga att sammanställa och skicka uppgifter om dumpning enligt Helsingforskonventionen (Helcom), Oslo-Paris-konventionen (Ospar) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Skyldigheten gäller allt från dumpningar nära stranden i våra skärgårdar till det som dumpas i öppet hav.

De dispenser som beslutats föregående år

 1. Diarienummer för dispens och vem som beslutat den (Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller domstol).
 2. Mängden muddermassor som dispensen omfattar (ton). Om uppgift endast finns om volymen i m³, så ange antal m³.
 3. Dispensens giltighetstid (datum).
 4. Angivna koordinater i WGS 84 (decimalgrader) för dumpningsplatsen. Det räcker inte med en karta där någon ritat in en cirkel som anger dumpningsplatsen. Londonprotokollet (som täcker alla havsområden) kräver koordinater för cirkel (mittpunkten + radie) om dumpningsplatsen anges som en cirkel och koordinater för alla hörn om det är en polygon. Denna information behöver alltså tydligt framgå i dispensbeslutet alternativt i bilagor till dispensbeslutet. Myndigheten har tagit fram en anvisning för hur man kan transformera från ett koordinatsystem till ett annat.
 5. Vilket material muddermassorna består av (dy/gyttja, lera, silt, siltig lera, postglacial lera, glaciallera, sand, morän, stenar/grus).
 6. Om det handlar om en nymuddring eller rens/underhållsmuddring.
 7. Namnet på vattenområdet ("name of water system") inom vilket muddringen har skett.
 8. Om muddringen skett i en hamn, mynningsområde eller i havet
 9. Dumpningsmetod (till exempel tät bottentömmande pråm)

De dumpningar som skett föregående år

 1. Dumpad mängd (ton) per dispens (ange dispensens diarienummer och prövningsmyndighet) och uppdelat per dumpningsplats i de fall då flera dumpningsplatser använts kopplat till samma dispens.
 2. Mängden (kg) föroreningar i de massor som dumpats. Här anges vilka föroreningar som ska rapporteras. För beräkning av medelvärden se artikel 5 i direktiv 2009/90/EG. Protokoll från provtagning för att verifiera att provtagning gjorts av certifierad organisation/provtagare.
 3. Om arbetet innebär att dumpning sker under flera år ska dumpad vikt (alternativt volym (m3) om uppgift om vikt inte finns) och beräknad mängd (kg) föroreningar i de dumpade massorna volymer rapporteras in årligen för varje år som dumpning sker.

Omräkningsfaktorer för att räkna om 1 kubikmeter våtvikt till 1 ton torrvikt för olika sedimenttyper

Omräkningsfaktorer
SedimenttypTorrvikten i ton för 1 kbm sediment

Lera /innehållande organiskt material)

0,3

Postglacial lera, konsoliderad

0,6

Glacial lera (moränlera), konsoliderad

1,15

Silt, lerig

0,5

Silt

1,1

Sand

1,5

Grus /sten

1,8

Allmän (när sedimenttyp är okänt)

0,75

Anvisning för omvandling av koordinater

I rapporteringen ska koordinaterna anges i koordinatsystemet WGS84 med decimalangivelse. Du kan transformera de koordinater som är angivna i andra koordinatsystem på sidan http://latlong.mellifica.se/

Om en dumpningsplats har mer än en koordinat (är en polygon) så vill vi att ni anger alla koordinater.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Miljöbalken Muddring Vattenverksamhet

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2016-09-27

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen