Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Muddring Vattenverksamhet

Årlig rapportering om beviljade och utnyttjade dumpningsdispenser och muddringsbeslut

Havs- och vattenmyndigheten behöver årligen samla in denna information från länsstyrelserna baserat på beviljade och utnyttjade dispenser för dumpning av muddermassor i havet. Från och med 2016 behövs även viss information om utförda muddringar för rapportering till konventionerna.

Uppgifterna samlas in från domar och tillståndsbeslut men även från anmälnings-, tillsynsbeslut eller kontrollrapporter.

HaV är skyldig att sammanställa och rapportera uppgifter om påverkan på havsmiljön till följd av dumpning och muddring enligt Helsingforskonventionen (Helcom), Oslo-Paris-konventionen (Ospar) och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Rapporteringskraven gäller allt från dumpningar och muddringar nära stranden i vikar och skärgårdar till muddermassor som deponeras i öppet hav. Informationen används som underlag för konventionernas havsmiljöarbete och presenteras till exempel via Helcom Map and data service.

Varje år, senast den 30 april, ska länsstyrelserna lämna uppgifter till oss om dispenser och beslut om kommande samt genomförda dumpnings- och muddringsverksamheter. Nedan beskrivs exempel på de uppgifter vi behöver för att redovisa aktiviteterna i havsmiljön, i grova drag när, var, hur och varför sker en muddring eller dumpning samt vad innehåller muddermassorna.

Beviljade dispenser och beslut om dumpning och muddring föregående år

 1. Diarienummer
 2. Beslutets giltighetstid (datum)
 3. Koordinater för dumpnings- och muddringsplatsen. För dumpningsdispenser räcker det inte med en karta med en cirkel som anger dumpningsplatsen. Londonprotokollet (som täcker alla havsområden) kräver koordinater för cirkel (mittpunkten + radie) om dumpningsplatsen anges som en cirkel och koordinater för alla hörn om det är en polygon. Denna information behöver alltså tydligt framgå i besluten alternativt i bilagor till besluten, se mer information nedan.
 4. Mängden muddermassor som beslutet omfattar (ton). Om uppgift endast finns om volymen, så ange antal m³.
 5. Vilken typ av material muddermassorna består av (dy/gyttja, lera, silt, siltig lera, postglacial lera, glaciallera, sand, morän, stenar/grus).
 6. Om det handlar om en nymuddring, underhållsmuddring eller saneringsmuddring
 7. Hur planeras massorna omhändertas

Dumpningar och muddringar som utförts föregående år:

 1. Muddrad och deponerad mängd per beslut (ange beslutets diarienummer), tidpunkt samt koordinater. Mängderna redovisas uppdelat per plats i de fall då flera platser använts.
 2. Vilken typ av material muddermassorna består av och en beskrivning av muddermassornas sammansättning, t.ex. om massorna är fasta/lösa, torra/våta. Allra helst ska det ingå en uppskattning över andelen vatten som muddermassorna innehåller.
 3. Föroreningshalter i de massor som deponerats (se lista över vilka föroreningar som ska rapporteras här). Bifoga protokoll från provtagning för digitalisering och för att verifiera att provtagning gjorts av certifierad organisation/provtagare i standardiserat dataformat (till exempel excel). Rapportera in samtliga prover.
 4. Om muddringen utförs under flera år ska den muddrade mängden och föroreningshalten i de muddrade massorna för respektive år rapporteras in.

Anvisning för geografisk information

Både muddrings- och dumpningsplatser ska rapporteras in till konventionerna. Koordinaterna kan rapporteras in till HaV i valfritt koordinatsystem (till exempel SWEREF). Dumpnings- och muddringsplats bör beskrivas som en yta, antingen som en punkt med en radie eller som en polygon. Om en dumpningsplats har mer än en koordinat (är en polygon) så vill vi att ni anger alla koordinater. Om platsen finns sparad i någon typ av GIS-format (till exempel en Shape-fil) går det bra att bifoga dessa istället.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Muddring Vattenverksamhet