Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Vägledningen har tagits fram för att underlätta handläggningen av dumpningsdispenser. Vägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelserna, som är de som huvudsakligen handlägger dumpningsdispenser. Men vi har även tänkt att vägledningen kan hjälpa de som ska ansöka om dispens för dumpning.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Vägledningen tar upp vad man ska tänka på vid handläggning av dumpningsdispenser. Den börjar med en kort beskrivning av vad dumpning är och att det finns ett förbud mot dumpning i Sverige. Vi tar också upp vilka de olika prövningsmyndigheterna
är.

Ett avsnitt handlar om vilka specifika regler som gäller vid dispenser och skillnaden mellan dispens och tillstånd. Ett avsnitt handlar om vad en dispensansökan för muddermassor kan innehålla för uppgifter, ett annat om handläggningen av ansökan. Frågor om egenkontroll, tillsyn och tillsynsvägledning beskrivs också översiktligt. Den årliga rapporteringen som länsstyrelserna ska göra till Havs- och vattenmyndigheten beskrivs utförligt i ett avsnitt.

Dessutom finns det tre bilagor 

  • Bilaga 1 om de internationella konventionerna som är bakgrunden till dumpningsförbudet
  • Bilaga 2 är en checklista för en dumpningsansökan för muddermassor
  • Bilaga 3 är en checklista för analys avseende föroreningar i muddermassor.
Publicerad: 2016-01-14
Uppdaterad: 2017-07-07
Sidansvarig: Webbredaktion