Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vägledning

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur utgör ett ekologiskt funktionellt nätverk
av livsmiljöer. Nätverket fungerar så att biologisk mångfald bevaras och ekosystemtjänster främjas. På detta sätt utvecklas eller bibehålls viktiga värden för samhället.

Bidrag för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Havs- och vattenmyndighetens roll i arbetet med grön infrastrukturPDF är att vi ska ge råd och stöd till länen i deras uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner. Vår utgångspunkt är att arbeta på landskapsnivå med sjöar och vattendrag, i avrinningsområden samt havsbassänger.

Vi har ett uppdrag att i samarbete med bland annat Naturvårdsverket koordinera arbetet för en fungerande grön infrastruktur.

Samtidigt har länsstyrelserna fått ett uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Uppdraget ska redovisas till regeringen i oktober 2017.

Figuren visar hur arbetet med grön infrastruktur ska vara en del av arbetet med havs- och vattenförvaltningen

Åtgärdsarbete. Illustration.

Arbetsgrupp för grön infrastruktur

 • Erik Årnfelt
 • Ingemar Andersson, Marin/kust restaurering, fysisk påverkan
 • Lennart Sorby, Vattenförvaltning
 • Ulrika Gunnartz, Fiskförvaltning
 • Erland Lettevall, Miljöövervakning
 • Jan Schmidtbauer Crona, Havsplanering

Referenspersoner

 1. Sofia Brockmark, åtgärdsprogram för hotade arter, främmande arter, CITES och artskydd  
 2. Lena Tingström, marint områdesskydd
 3. Erik Törnblom, limniskt områdesskydd 
 4. Anna Karlsson, biologisk mångfald
 5. Bernt Rane, it-relaterade frågor
 6. Marie Hallberg, ekosystemtjänster
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vägledning