Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fångstmottagare Regler Yrkesfiske

Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Vad är en förhandsanmälan?

En förhandsanmälan är ett meddelande som befälhavaren på ett fiskefartyg ska lämna innan han eller hon ankommer hamn.

Varför förhandsanmäla?

Syftet med förhandsanmälan är att tjänstemän vid ansvarig myndighet ska kunna genomföra kontroller av fångsterna i samband med landningen. I grunden är detta alltså en kontrollåtgärd för att säkerställa hållbart nyttjande av fisk, kräftdjur och blötdjur i våra hav.

Till vilken stat och vilken myndighet ska förhandsanmälan göras?

I de flesta fall ska förhandsanmälan göras till fiskefartygets flaggstat. För EU-medlemsstater kallas flaggstat för flaggmedlemsstat.

I vissa fall ska förhandsanmälan istället göras till kuststaten där befälhavaren vill ankomma hamn. För EU-medlemsstater kallas kuststat för kustmedlemsstat.

I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet för mottagande av förhandsanmälningar. Enheten vid Havs- och vattenmyndigheten som hanterar förhandsanmälningarna heter Centrum för fiskerikontroll. Enheten benämns som FMC (Fisheries Monitoring Center) eftersom det är namnet på motsvarande funktion vid samtliga behöriga myndigheter på EU-nivå.

Hur ska förhandsanmälan göras?

Den befälhavare som registrerar och rapporterar sina uppgifter i elektronisk fiskeloggbok ska göra förhandsanmälan i det systemet. Annars ska befälhavaren i normalfallet göra förhandsanmälan per telefon. FMC nås på telefonnummer 0771-10 15 00.

Vem ansvarar för att förhandsanmälan görs?

Befälhavaren ombord på fiskefartyget är ansvarig för att förhandsanmälan görs på rätt sätt och med rätt uppgifter.

Måste fiskefartyget ankomma hamn exakt den tid som är förhandsanmäld?

Nej, fiskefartyget måste inte ankomma hamnen exakt den anmälda tidpunkten utan befälhavaren har en timme på sig att ankomma hamnen från och med den förhandsanmälda tidpunkten. Befälhavaren får alltså inte ankomma hamnen med fiskefartyget innan den anmälda ankomsttidpunkten och inte heller ankomma hamnen mer än en timme efter den anmälda ankomsttidpunkten. FMC kan lämna tillstånd till tidigare eller senare ankomst till hamn. I normalfallet samråder FMC alltid med landningskontrollanter i tjänst innan sådant tillstånd lämnas.

När ska landningen påbörjas?

Landningen ska påbörjas i anslutning till ankomst till hamn. Om befälhavaren vill påbörja landningen vid en senare tidpunkt än så, så ska detta meddelas i förhandsanmälan.

I vissa fall kan det uppstå problem som gör att landningen måste skjutas upp till en senare tidpunkt eller avbrytas. Befälhavaren måste i så fall anmäla ett nytt beräknat klockslag för landningen till FMC.

En av anledningarna till detta är att landningskontrollanter ska ha möjlighet att närvara under hela landningen, om de genomför en kontroll.

Hur lång tid innan ankomst till hamn ska förhandsanmälan skickas?

Hur lång tid innan ankomst till hamn som förhandsanmälan ska skickas till FMC beror på olika faktorer. Som exempel kan nämnas vilka bestånd fiskefartyget bedriver fiske på, om fiskefartyget har fångster ombord, vilka arter och mängder som i så fall har fångats och i vilka havsområden eller kvotområden fångsterna har fångats. Det beror också på om befälhavaren registrerar och rapporterar sina fångstuppgifter i elektronisk fiskeloggbok, fiskeloggbok, kustfiskejournal eller elektronisk kustfiskejournal.

Befälhavare som för ett fiskefartyg som är 10 meter långt eller längre ska registrera och rapportera sina fångstuppgifter i fiskeloggbok. Även i andra fall kan befälhavaren ha en skyldighet att föra fiskeloggbok.

Om fiskefartyget är 12 meter eller längre ska befälhavaren registrera och rapportera sina fiskeloggboksuppgifter i ett elektroniskt system som kallas elektronisk fiskeloggbok.

För befälhavare som inte måste använda fiskeloggbok, för innehavare av personlig fiskelicens som fiskar i havet eller för den som har enskild fiskerätt och fiskar i havet så finns det i vissa fall en skyldighet att redovisa sitt fiske i en kustfiskejournal. Vid fiske efter lax ska redovisningen göras i en elektronisk kustfiskejournal.

I tabellerna nedan visas förhandsanmälningstiderna först för elektronisk fiskeloggbok och därefter samlat för fiskeloggbok, kustfiskejournal och elektronisk kustfiskejournal.

Fångstmängderna som anges avser fiskens levande vikt. När vi skriver fisk så menar vi även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för elektronisk fiskeloggbok vid ankomst till svensk hamn.


Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för elektronisk fiskeloggbok vid ankomst till svensk hamn.

Fångst ombord, art

Fångst ombord, kvantitet

Förhands-anmälningstid

Havsområde

Torsk

Minst 300 kg

2 timmar

Östersjön

Andra arter än de som omfattas av fleråriga planer

Mer än
300 kg

2 timmar

Fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt

Sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis

Sammanlagt mer än
5 000 kg

4 timmar (men se undantagsregel nedan)

Samtliga havsområden (men se undantagsregel nedan)

Sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis

Sammanlagt mer än
5 000 kg

2 timmar - om avfärdsanmälan gjorts och fiskeresan varar maximalt 8 timmar

Östersjön

Sådana djuphavsarter som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002

Sammanlagt mer än
100 kg

4 timmar

Samtliga havsområden

 

Förklaringar till tabellen

Dessa förhandsanmälningstider anges i 6 a kap. 14 § Fiskeriverkets föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25). Kapitel 6 a omfattar elektronisk registrering och rapportering av uppgifter om fisket i elektronisk fiskeloggbok, inklusive vissa bestämmelser om rapporter och förhandsanmälningar som ska göras via den elektroniska fiskeloggboken.

Med fleråriga planer avses bestämmelser som har antagits på EU-nivå för att förvalta vissa fiskbestånd. Fleråriga planer har bland annat bestämts för följande arter och havsområden: torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön; torsk, kolja, rödspätta, gråsej, äkta tunga, vitling, marulk, nordhavsräka och havskräfta (samt bifångster som fås vid fiske efter dessa artbestånd) i Nordsjön, Skagerrak och/eller Kattegatt; samt ål i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för fiskeloggbok, kustfiskejournal och elektronisk kustfiskejournal vid ankomst till svensk hamn

Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för fiskeloggbok, kustfiskejournal och elektronisk kustfiskejournal vid ankomst till svensk hamn.

Fångst ombord, art

Fångst ombord, kvantitet

Förhands-anmälningstid

Havsområde

Sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis

Sammanlagt mer än
5 000 kg


4 timmar (se undantagsregel nedan)


Samtliga havsområden (se undantagsregel nedan)


Sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis


Sammanlagt mer än
5 000 kg

2 timmar, om avfärdsanmälan har gjorts och förhandsanmälan görs inom 8 timmar från avfärden


Östersjön


Andra arter än sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis

Mer än
300 kg


2 timmar


Fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt


Torsk


Mer än
300 kg


2 timmar


Östersjön


Sådana djuphavsarter som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2347/2002


Sammanlagt mer än
100 kg


4 timmar


Samtliga havsområden


Lax


kvantitet fångad med fasta redskap


2 timmar


Östersjöns delområde 30 eller 31


Bestämmelserna om förhandsanmälan i tabellen finns i 8 kap. 5 och 5 b § FIFS 2004:25. Vid förhandsanmälan av lax som har fångats med fasta redskap i Östersjöns delområden 30 och 31 (sista raden i tabellen) ska landningshamn anges med koordinater i grader och minuter med två decimalers noggrannhet, WGS84-format. 

Anmälan om omlastning krävs för att omlastning i hamn ska vara tillåten

Med omlastning menas överföring av alla eller en del av fångsterna ombord på ett fartyg till ett annat fartyg.

Det är inte tillåtet att omlasta fångster till havs i gemenskapens vatten utan omlastning får endast ske i särskilt anvisade hamnar. I Sverige får unionsfiskefartyg (däribland också svenskflaggade fiskefartyg) endast omlasta fisk i hamnarna Göteborg, Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona Saltö eller Karlskrona Handelshamnen. Fiskefartyg som är tredjelandsflaggade får endast omlasta fisk i Göteborgs hamn.

För att det ska vara tillåtet att omlasta i hamn krävs att både befälhavaren på det levererande fartyget och befälhavaren på det mottagande fartyget har anmält omlastningen till FMC.

Befälhavaren på det mottagande fiskefartyget ska alltid anmäla omlastningen minst 24 timmar innan den första omlastningen under ett hamnbesök inleds.

För befälhavaren på det levererande fiskefartyget föreskrivs olika anmälningstid beroende på om fiskefartyget registrerar och rapporterar sina fångstuppgifter i fiskeloggbok eller elektronisk loggbok.

Befälhavare på levererande fiskefartyg som registrerar och rapporterar sina fångstuppgifter i fiskeloggbok, kustfiskejournal eller elektronisk kustfiskejournal ska göra anmälan senast två timmar före omlastningen. Om befälhavaren har anmält sin omlastning inom den frist som gäller för förhandsanmälan enligt 8 kap. 5 eller 6 §§ FIFS 2004:25 (det vill säga två eller fyra timmar beroende på fångst ombord) så behöver han eller hon inte därutöver göra en separat förhandsanmälan om ankomst till hamn med fångst ombord så som föreskrivs i de bestämmelserna.

Befälhavare på levererande fiskefartyg som registrerar och rapporterar sina fångster i elektronisk fiskeloggbok ska göra anmälan senast två eller fyra timmar före ankomst till hamn, beroende på om befälhavaren bedriver fiske på bestånd som omfattas av fleråriga planer och beroende på vilka fångster som fångats och finns ombord och var de har fångats.

Vilka uppgifter ska vanligtvis finnas med i en förhandsanmälan?

I en förhandsanmälan ska vanligtvis följande uppgifter anges:

  1. fiskefartygets distriktsbeteckning och namn,
  2. fiskefartygets radioanropssignal,
  3. fartygets nationalitet om annan än svensk,
  4. namnet på destinationshamnen och syftet med ankomsten, exempelvis landning, omlastning eller tillgång till tjänster,
  5. datum för fiskeresan och de relevanta geografiska områden där fångsterna gjordes, angett i kvotområde eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön,
  6. beräknad ankomstdag och ankomsttid till hamn, med ankomsttid angiven i timmar och minuter, samt tid för landning – om den skiljer sig från tid för ankomst till hamn,
  7. de mängder av varje art som registrerats i fiskeloggboken, inklusive de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande (som en separat uppgift), samt
  8. de mängder av varje art som ska landas eller omlastas, inklusive de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande (som en separat uppgift).

I vissa fall ska ytterligare uppgifter anges.

Var kan jag hitta bestämmelser om förhandsanmälan?

I kontrollförordningen (rådets förordning (EG) nr 1224/2009) finns bestämmelser om förhandsanmälan i bland annat artikel 17. Artikel 17 föreskriver skyldighet att förhandsanmäla för befälhavare på fiskefartyg som är 12 meter långt eller längre och som för elektronisk fiskeloggbok samt bedriver fiske på bestånd som omfattas av fleråriga planer. För att bedöma om ett fiskefartyg bedriver fiske på ett visst bestånd kan medlemsstaterna bland annat utgå från vilka fångster och fiskeredskap som eventuellt finns ombord och om fiskeverksamhet har bedrivits under fiskeresan.

I kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 föreskrivs ett undantag som innebär att de befälhavare som har skyldighet att förhandsanmäla i enlighet med artikel 17 i kontrollförordningen i vissa fall får förhandsanmäla två timmar innan ankomst till hamn (istället för fyra
timmar). Denna kortare förhandsanmälningstid gäller för befälhavare på fiskefartyg från gemenskapen som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak eller Kattegatt och som önskar utnyttja landningsplatser i Danmark, Tyskland, Sverige eller Finland.

I juli 2018 antog Europaparlamentet och rådet en ny flerårig plan för demersala bestånd i bland annat Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, förordning (EU) 2018/973. Artikel 17 i kontrollförordningen ska tillämpas på de arter som omfattas av planen. Planen omfattar dessa bestånd av arter:

Områden och arter som omfattas av Europaparlamentet och rådets plan för demersala bestånd.

Art

Nordsjön

Skagerrak

Kattegatt

Havsområde

Torsk

x

x


7d (Eastern Channel)

Kolja

x

x


6a (West of Scotland)

Rödspätta

x

x


 

Gråsej

x

x

x

6 (Rockall och West of Scotland)

Äkta tunga

x

x

x

Ices delsektioner 22-24 i Östersjön

Vitling

x7d (Eastern English Channel)

Marulk

x

x

x

6 (Rockall och West of Scotland)

Nordhavsräka

Nordsjön 4a Östra (Norra Nordsjön, Norska rännan)

xHavskräfta

x

x

x

 

 

Därutöver omfattar planen också samtliga bifångster som fås vid fiske efter arterna i tabellen (i de aktuella havsområdena).

Det kan i fleråriga planer finnas särskilda bestämmelser om förhandsanmälan som ska tillämpas istället för artikel 17 i kontrollförordningen (och förordning 728/1999). I artikel 11 i den fleråriga planen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön, förordning (EU) 2016/1139, anges att förhandsanmälan ska göras senast en timme innan ankomst till hamn, om ett fiskefartyg (åtta meter långt eller längre) har minst 300 kg torsk eller två ton sill/strömming eller skarpsill ombord. Denna bestämmelse kompletteras och skärps av våra nationella bestämmelser i 6 a kap. och 8 kap. FIFS 2004:25 som föreskriver en längre förhandsanmälningstid vid fångst ombord av mer än fem ton pelagiska arter från Östersjön (två-fyra timmar) och även skärper förhandsanmälningstiden avseende torsk till två timmar.

Befälhavare som fångat mer än tio ton sill, makrill, taggmakrill eller blåvitling eller en kombination av dessa i bland annat Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, ska skicka en särskild förhandsanmälan för vägningsändamål senast fyra timmar innan ankomst till landningshamnen, enligt artikel 80 i genomförandeförordningen (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011).

För tredjelandsflaggade fiskefartyg finns det särskilda bestämmelser om förhandsanmälan i IUU-förordningen (rådets förordning (EG) nr 1005/2008). För tredjelandsfartyg finns även särskilda bestämmelser om tillåtna landningshamnar.

Medlemsstaterna i EU har möjlighet att skärpa de bestämmelser om kontroll som föreskrivs i kontrollförordningen och har även möjlighet att föreskriva egna kontrollbestämmelser.

Nationellt har vi i Sverige kompletterande bestämmelser om förhandsanmälan i kapitel 6 a och kapitel 8 i FIFS 2004:25.

Vad händer om befälhavaren inte följer bestämmelserna?

Om befälhavaren har brutit mot bestämmelserna genom att inte ha gjort en förhandsanmälan, inte gjort en förhandsanmälan i rätt tid, utan medgivande ankommit hamn före eller mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan, inte påbörjat landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan anmäld tidpunkt eller inte gjort anmälan om redskap, så kan Havs- och vattenmyndigheten besluta om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till 5 000 kr om fiskefartyget har en längd understigande 12 meter, 10 000 kr om fiskefartyget är 12 meter långt eller längre men understigande 24 meter, och 25 000 kr om fiskefartyget har en längd av 24 meter eller mera.

Om befälhavaren har lämnat felaktiga uppgifter i förhandsanmälan eller utelämnat uppgifter i förhandsanmälan så kan Havs- och vattenmyndigheten besluta om sanktionsavgift om 2 000 kr.

En befälhavare har strikt ansvar för att bestämmelserna om förhandsanmälan följs. Det innebär att befälhavaren ska betala sanktionsavgiften även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Men sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt. Några av de omständigheter som myndigheten särskilt kan beakta vid prövningen av oskälighet är om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det; om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka; vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydligt med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

Bestämmelserna om sanktionsavgift finns i 40 §, 40 b § och 50 a – 50 g §§ fiskelagen (1993:787) samt bilaga 1 till förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

I vissa fall kan en befälhavare också påföras prickar för överträdelser av bestämmelserna om förhandsanmälan. Prickar kan då också påföras fiskelicensinnehavaren för fiskefartyget. För överträdelser av bestämmelserna om förhandsanmälan påförs tre prickar.

Om befälhavaren har tilldelats 18, 36, 54 respektive 72 prickar ska ett förbud att verka som befälhavare meddelas honom eller henne. Vid 18 prickar meddelas ett förbud för en period om minst två månader, vid 36 prickar meddelas ett förbud för en period om minst fyra månader, vid 54 prickar meddelas ett förbud för en period om minst åtta månader och vid 72 prickar meddelas ett förbud om minst ett år.

Samtliga tilldelade prickar ska raderas om befälhavaren inte gör sig skyldig till ytterligare ett allvarligt brott eller en allvarlig överträdelse inom tre år från det senaste allvarliga brottet eller den senaste allvarliga överträdelsen.

Hur hanterar Havs- och vattenmyndigheten en upptäckt överträdelse?

I samband med en landningskontroll upprättas en inspektionsrapport. Vid administrativ kontroll sammanställs exempelvis inkomna landningsdeklarationer och avräkningsnotor, som stäms av mot de uppgifter som lämnats in till Havs- och vattenmyndigheten via elektronisk loggbok eller via telefon. Dessa handlingar lämnas till Juridiska enheten vid myndigheten, som upprättar en underrättelse som skickas till befälhavaren. I underrättelsen till befälhavaren beskrivs den misstänkta överträdelsen och befälhavaren får tillfälle att yttra sig inom viss tid. Därefter tar myndigheten ställning till om sanktionsavgift ska beslutas eller inte.

När det kan bli fråga om påförande av prickar på fiskelicensinnehavaren, så skickas underrättelse om detta till fiskelicensinnehavaren, på motsvarande sätt som anges för befälhavaren.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fångstmottagare Regler Yrkesfiske

Publicerad: 2016-04-29
Uppdaterad: 2018-08-22

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen