Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fångstmottagare Regler Yrkesfiske

Förhandsanmälan

Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

Frågor och svar om förhandsanmälan med anledning av HaV:s föreskrifter HVMFS 2018:11

Jag fiskar nära kusten och förhandsanmäler ofta innan jag tagit upp trålen för sista gången på dagen. Detta innebär att mängden fångst enbart blir en gissning, som jag sedan redigerar på väg till hamnen, när jag vet den verkliga fångsten för sista halet. Förhandsanmälan (i e-loggboken) görs alltså utifrån en gissning på hur lång tid det kommer att ta att ta upp trålen och sortera fångsten. Om jag inte hinner in till hamnen enligt den gjorda förhandsanmälan ska jag då ändra denna, eller är det enbart telefonkontakt med FMC som gäller?

Att enbart ändra den förhandsanmälda ankomsttiden själv i e-loggboken innebär inte att den är godkänd utan du måste ringa till FMC innan en eventuell ändring görs. Om FMC godkänner ändringen så antecknar FMC-handläggaren detta i ett system hos HaV och först därefter genomför du ändringen i din e-loggbok. Din ändring i e-loggboken måste göras innan den tidigare förhandsanmälda ankomsttiden har inträffat.

Exempel:

Du har förhandsanmält ankomst kl. 14.00 och måste då ankomma hamnen någon gång kl. 14.00–15.00 (varken tidigare eller senare). När klockan blir 13.30 inser du att du kanske inte hinner in innan kl. 15.00. Då kontaktar du FMC och frågar om det går bra att ändra tiden till kl. 14.30 (så att du kan komma in någon gång under tiden kl. 14.30-15.30). Om FMC säger att det går bra, ändrar du tiden för ankomst till hamn i förhandsanmälan, i god tid innan kl. 14.00.

Om klockan däremot hinner bli 14.05 innan du inser att du kanske inte hinner komma in till hamnen innan kl. 15.00, är det för sent att ändra din förhandsanmälan. Om du inte hinner in innan kl. 15.00 kontaktar du FMC som manuellt kan annullera din förhandsanmälan, varpå du ges ett kontrollnummer som kvittens på den annullerade förhandsanmälan. Därefter kan du göra en ny förhandsanmälan med en ny tidsfrist (i de flesta fall två timmars frist). Du har då också möjlighet att fråga FMC om det går bra att komma in tidigare än den nya förhandsanmälda tiden. Om FMC säger att det går bra, kan du därefter ändra tiden för ankomst till hamn i förhandsanmälan och komma in till hamnen inom en timme från och med den nya önskade tiden.

Publicerad: 3 oktober 2018
Om jag ändrar den tidigare förhandsanmälda tiden träder då en ny period på två timmar in, och finns det något utrymme för sen ankomst 5-10 minuter?

Se tidigare svar om att ändring endast får göras före den anmälda tidpunkten. Om du ändrar den tidigare förhandsanmälda ankomsttiden (efter kontakt med FMC), så medför det ingen ny frist utan då får du en ny ankomsttid, till exempel kl. 14.00 istället för 13.30. Från den nya ankomsttiden har du en timme på dig att ankomma hamnen, det vill säga till kl. 15.00. Om du kommer in först därefter (efter kl. 15.00) är det en överträdelse som medför sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften är 5 000 kr (fartyg upp till 12 meter), 10 000 kr (fartyg från och med 12 meter upp till 24 meter) eller 25 000 kr (fartyg 24 meter eller däröver).

I vissa fall är det dock oskäligt att besluta om sanktionsavgift och då tas ingen avgift ut. Läs mer om överträdelsehanteringen och prickar.

Publicerad: 3 oktober 2018
När jag redigerar fångsten (i e-loggboken) måste jag då också redigera förhandsanmälan angående fångst?

Om du ändrar uppgifterna i loggboken behöver du även ändra i förhandsanmälan så att uppgifterna i loggbok och förhandsanmälan stämmer överens inför ankomst till hamn.

Publicerad: 3 oktober 2018
Är det fångstanmälan (fångstansträngningen/fiskeinsatsen) eller fångst i förhandsanmälan som ska gälla, och kan jag få en sanktionsavgift om dessa inte stämmer överens?

Fångsten i loggboken (fångstansträngningarna/fiskeinsatserna) ska stämma överens med uppgifterna i landningsdeklarationen. Loggboksuppgifter som inte stämmer med landningsdeklarationen bedöms som loggboksfel.

Du kan få en sanktionsavgift vid loggboksfel och sanktionsavgiften är som huvudregel 2 000 kr. Om befälhavaren inte alls har fört loggbok, kustfiskejournal etc; helt har utelämnat uppgift om art eller fångstmängd från rapportering; eller felaktigt har redovisat en art som en annan, är sanktionsavgiften istället två gånger den orapporterade fångstens värde (dock minst 5 000 kr). Läs mer om överträdelsehanteringen och prickar.

Även fångsten i loggboken och fångsten i förhandsanmälan ska stämma överens, annars kan du få sanktionsavgift (2 000 kr) för felaktiga uppgifter i förhandsanmälan.

Publicerad: 3 oktober 2018
Om jag redigerar fångst ombord i min elektroniska loggbok, kommer då förhandsanmälan automatiskt att ändras utan att jag behöver fylla i den manuellt?

De uppgifter som du har lagt in i din e-loggbok förs inte automatiskt över till din förhandsanmälan. Efter att du har redigerat ditt fångstdrag måste du därför redigera din förhandsanmälan och hämta fångstuppgifterna på nytt och skicka igen (att du uppdaterar fångsten i förhandsanmälan innebär inte att du gör en ny förhandsanmälan).

Publicerad: 3 oktober 2018
Finns det någon funktion, till exempel pop-up-meddelande, i den elektroniska fiskeloggboken som varnar om man har glömt att göra en förhandsanmälan?

Nej, i det nuvarande elektroniska loggbokssystemet finns det ingen automatisk påminnelse att göra en förhandsanmälan.

Publicerad: 3 oktober 2018
Innebär de nya föreskrifterna några förändringar för båtar under tolv meter som använder pappersloggbok eller kustfiskejournal?

Ja, vid förhandsanmälan får tiden för ankomst till hamn inte ändras efter att tidigare anmäld tidpunkt inträffat. Vid avbruten eller uppskjuten landning/lossning måste den nya tiden anmälas minst en timme i förväg. Detta gäller oavsett rapporteringssätt.

Publicerad: 3 oktober 2018
Jag fiskar kräftor med trål i Skagerrak med en båt som är 10,26 meter lång och jag för fiskeloggbok i pappersformat. Behöver jag göra en förhandsanmälan enligt de nya reglerna, om fångsten understiger 300 kg?

Om din fångst ombord understiger 300 kg och endast består av demersala arter (inga djuphavsarter) samt ditt fartyg är under 12 meter långt och du för fiskeloggbok i pappersformat, behöver du inte förhandsanmäla din ankomst till hamn.

Publicerad: 3 oktober 2018

Vanliga frågor och svar om förhandsanmälan

Vad är en förhandsanmälan?

En förhandsanmälan är ett meddelande som befälhavaren på ett fiskefartyg ska lämna innan han eller hon ankommer hamn.

Publicerad: 4 oktober 2018
Varför förhandsanmäla?

Syftet med förhandsanmälan är att tjänstemän vid ansvarig myndighet ska kunna genomföra kontroller av fångsterna i samband med landningen. I grunden är detta alltså en kontrollåtgärd för att säkerställa hållbart nyttjande av fisk, kräftdjur och blötdjur i våra hav.

Publicerad: 4 oktober 2018
Till vilken stat och vilken myndighet ska förhandsanmälan göras?

I de flesta fall ska förhandsanmälan göras till fiskefartygets flaggstat. För EU-medlemsstater kallas flaggstat för flaggmedlemsstat.

I vissa fall ska förhandsanmälan istället göras till kuststaten där befälhavaren vill ankomma hamn. För EU-medlemsstater kallas kuststat för kustmedlemsstat.

I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet för mottagande av förhandsanmälningar. Enheten vid Havs- och vattenmyndigheten som hanterar förhandsanmälningarna heter Centrum för fiskerikontroll. Enheten benämns som FMC (Fisheries Monitoring Center) eftersom det är namnet på motsvarande funktion vid samtliga behöriga myndigheter på EU-nivå.

Publicerad: 4 oktober 2018
Hur ska förhandsanmälan göras?

Den befälhavare som registrerar och rapporterar sina uppgifter i elektronisk fiskeloggbok ska göra förhandsanmälan i det systemet. Annars ska befälhavaren i normalfallet göra förhandsanmälan per telefon. FMC nås på telefonnummer 0771-10 15 00.

Publicerad: 4 oktober 2018
Vem ansvarar för att förhandsanmälan görs?

Befälhavaren ombord på fiskefartyget är ansvarig för att förhandsanmälan görs på rätt sätt och med rätt uppgifter.

Publicerad: 4 oktober 2018
Måste fiskefartyget ankomma hamn exakt den tid som är förhandsanmäld?

Nej, fiskefartyget måste inte ankomma hamnen exakt den anmälda tidpunkten utan befälhavaren har en timme på sig att ankomma hamnen från och med den förhandsanmälda tidpunkten. Befälhavaren får alltså inte ankomma hamnen med fiskefartyget innan den anmälda ankomsttidpunkten och inte heller ankomma hamnen mer än en timme efter den anmälda ankomsttidpunkten. FMC kan lämna tillstånd till tidigare eller senare ankomst till hamn. I normalfallet samråder FMC alltid med landningskontrollanter i tjänst innan sådant tillstånd lämnas. Efter att den förhandsanmälda ankomsttiden inträffat är det inte längre möjligt att lämna tillstånd till ändrad ankomsttid.

Publicerad: 4 oktober 2018
När ska landningen påbörjas?

Landningen ska påbörjas i anslutning till ankomst till hamn. Om befälhavaren vill påbörja landningen vid en senare tidpunkt än så, så ska detta meddelas i förhandsanmälan.

I vissa fall kan det uppstå problem som gör att landningen måste skjutas upp till en senare tidpunkt eller avbrytas. Befälhavaren måste i så fall anmäla ett nytt beräknat klockslag för landningen till FMC, minst en timme innan det nya beräknade klockslaget (såvida inte FMC ger tillstånd till annat). .

En av anledningarna till detta är att landningskontrollanter ska ha möjlighet att närvara under hela landningen, om de genomför en kontroll.

Publicerad: 4 oktober 2018
Hur lång tid innan ankomst till hamn ska förhandsanmälan skickas?

Hur lång tid innan ankomst till hamn som förhandsanmälan ska skickas till FMC beror på olika faktorer. Som exempel kan nämnas vilka bestånd fiskefartyget bedriver fiske på, om fiskefartyget har fångster ombord, vilka arter och mängder som i så fall har fångats och i vilka havsområden eller kvotområden fångsterna har fångats. Det beror också på om befälhavaren registrerar och rapporterar sina fångstuppgifter i elektronisk fiskeloggbok, fiskeloggbok, kustfiskejournal eller elektronisk kustfiskejournal.

Befälhavare som för ett fiskefartyg som är 10 meter långt eller längre ska registrera och rapportera sina fångstuppgifter i fiskeloggbok. Även i andra fall kan befälhavaren ha en skyldighet att föra fiskeloggbok.

Om fiskefartyget är 12 meter eller längre ska befälhavaren registrera och rapportera sina fiskeloggboksuppgifter i ett elektroniskt system som kallas elektronisk fiskeloggbok.

För befälhavare som inte måste använda fiskeloggbok, för innehavare av personlig fiskelicens som fiskar i havet eller för den som har enskild fiskerätt och fiskar i havet så finns det i vissa fall en skyldighet att redovisa sitt fiske i en kustfiskejournal. Vid fiske efter lax ska redovisningen göras i en elektronisk kustfiskejournal.

I tabellerna nedan visas förhandsanmälningstiderna först för elektronisk fiskeloggbok och därefter samlat för fiskeloggbok, kustfiskejournal och elektronisk kustfiskejournal.

Fångstmängderna som anges avser fiskens levande vikt. När vi skriver fisk så menar vi även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

Publicerad: 4 oktober 2018
Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för elektronisk fiskeloggbok vid ankomst till svensk hamn.


Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för elektronisk fiskeloggbok vid ankomst till svensk hamn.

Fångst ombord, art

Fångst ombord, kvantitet

Förhands-anmälningstid

Havsområde

Torsk

Minst 300 kg

2 timmar

Östersjön

Andra arter än de som omfattas av fleråriga planer

Mer än
300 kg

2 timmar

Fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt

Sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis

Sammanlagt mer än
5 000 kg

4 timmar (men se undantagsregel nedan)

Samtliga havsområden (men se undantagsregel nedan)

Sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis

Sammanlagt mer än
5 000 kg

2 timmar - om avfärdsanmälan gjorts och fiskeresan varar maximalt 8 timmar

Östersjön

Sådana djuphavsarter som anges i bilaga I till förordning (EU) 2016/2336

Sammanlagt mer än
100 kg

4 timmar

Samtliga havsområden


Förklaringar till tabellen
Dessa förhandsanmälningstider anges i 6 kap. 4 § Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Med fleråriga planer avses bestämmelser som har antagits på EU-nivå för att förvalta vissa fiskbestånd. Fleråriga planer har bland annat bestämts för följande arter och havsområden: torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön; torsk, kolja, rödspätta, gråsej, äkta tunga, vitling, marulk, nordhavsräka och havskräfta (samt bifångster som fås vid fiske efter dessa artbestånd) i Nordsjön, Skagerrak och/eller Kattegatt; samt ål i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Publicerad: 4 oktober 2018
Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för fiskeloggbok, kustfiskejournal och elektronisk kustfiskejournal vid ankomst till svensk hamn


Nationellt föreskrivna förhandsanmälningstider för elektronisk fiskeloggbok vid ankomst till svensk hamn.

Fångst ombord, art

Fångst ombord, kvantitet

Förhands-anmälningstid

Havsområde

Torsk

Minst 300 kg

2 timmar

Östersjön

Sådana djuphavsarter som anges i bilaga I till förordning (EUG) nr 2016347/2336002

Sammanlagt mer än 100 kg

4 timmar

Samtliga havsområden

Lax

kvantitet fångad med fasta redskap

2 timmar

Östersjöns delområde 30 eller 31

Bestämmelserna om förhandsanmälan i tabellen finns i 6 kap. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Vid förhandsanmälan av lax som har fångats med fasta redskap i Östersjöns delområden 30 och 31 (sista raden i tabellen) ska landningshamn anges med koordinater i grader och minuter med två decimalers noggrannhet, WGS84-format.

Publicerad: 4 oktober 2018
Anmälan om omlastning krävs för att omlastning i hamn ska vara tillåten

Med omlastning menas överföring av alla eller en del av fångsterna ombord på ett fartyg till ett annat fartyg.

Det är inte tillåtet att omlasta fångster till havs i gemenskapens vatten utan omlastning får endast ske i särskilt anvisade hamnar. I Sverige får unionsfiskefartyg (däribland också svenskflaggade fiskefartyg) endast omlasta fisk i hamnarna Göteborg, Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona Saltö eller Karlskrona Handelshamnen. Fiskefartyg som är tredjelandsflaggade får endast omlasta fisk i Göteborgs hamn.

För att det ska vara tillåtet att omlasta i hamn krävs att både befälhavaren på det levererande fartyget och befälhavaren på det mottagande fartyget har anmält omlastningen till FMC.

Befälhavaren på det mottagande fiskefartyget ska alltid anmäla omlastningen minst 24 timmar innan den första omlastningen under ett hamnbesök inleds.

För befälhavaren på det levererande fiskefartyget föreskrivs olika anmälningstid beroende på om fiskefartyget registrerar och rapporterar sina fångstuppgifter i fiskeloggbok eller elektronisk loggbok.

Befälhavare på levererande fiskefartyg som registrerar och rapporterar sina fångstuppgifter i fiskeloggbok, kustfiskejournal eller elektronisk kustfiskejournal ska göra anmälan senast två timmar före omlastningen.

Om befälhavaren har anmält sin omlastning inom den frist som gäller för förhandsanmälan enligt 6 kap. 4 § HVMFS 2018:11 (det vill säga två eller fyra timmar beroende på fångst ombord) så behöver han eller hon inte därutöver göra en separat förhandsanmälan om ankomst till hamn med fångst ombord så som föreskrivs i de bestämmelserna.

Befälhavare på levererande fiskefartyg som registrerar och rapporterar sina fångster i elektronisk fiskeloggbok ska göra anmälan senast två eller fyra timmar före ankomst till hamn, beroende på om befälhavaren bedriver fiske på bestånd som omfattas av fleråriga planer och beroende på vilka fångster som fångats och finns ombord och var de har fångats.

Publicerad: 4 oktober 2018
Vilka uppgifter ska vanligtvis finnas med i en förhandsanmälan?

I en förhandsanmälan ska vanligtvis följande uppgifter anges:

  1. fiskefartygets distriktsbeteckning och namn,
  2. fiskefartygets radioanropssignal,
  3. fartygets nationalitet om annan än svensk,
  4. namnet på destinationshamnen och syftet med ankomsten, exempelvis landning, omlastning eller tillgång till tjänster,
  5. datum för fiskeresan och de relevanta geografiska områden där fångsterna gjordes, angett i kvotområde eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön,
  6. beräknad ankomstdag och ankomsttid till hamn, med ankomsttid angiven i timmar och minuter, samt tid för landning – om den skiljer sig från tid för ankomst till hamn,
  7. de mängder av varje art som registrerats i fiskeloggboken, inklusive de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande (som en separat uppgift), samt
  8. de mängder av varje art som ska landas eller omlastas, inklusive de som är mindre än den tillämpliga minsta referensstorleken för bevarande (som en separat uppgift).

I vissa fall ska ytterligare uppgifter anges.

Publicerad: 4 oktober 2018
Var kan jag hitta bestämmelser om förhandsanmälan?

I kontrollförordningen (rådets förordning (EG) nr 1224/2009) finns bestämmelser om förhandsanmälan i bland annat artikel 17. Artikel 17 föreskriver skyldighet att förhandsanmäla för befälhavare på fiskefartyg som är 12 meter långt eller längre och som för elektronisk fiskeloggbok samt bedriver fiske på bestånd som omfattas av fleråriga planer. För att bedöma om ett fiskefartyg bedriver fiske på ett visst bestånd kan medlemsstaterna bland annat utgå från vilka fångster som eventuellt finns ombord.

I kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 föreskrivs ett undantag som innebär att de befälhavare som har skyldighet att förhandsanmäla i enlighet med artikel 17 i kontrollförordningen i vissa fall får förhandsanmäla två timmar innan ankomst till hamn (istället för fyra
timmar). Denna kortare förhandsanmälningstid gäller för befälhavare på fiskefartyg från gemenskapen som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak eller Kattegatt och som önskar utnyttja landningsplatser i Danmark, Tyskland, Sverige eller Finland.

I juli 2018 antog Europaparlamentet och rådet en ny flerårig plan för demersala bestånd i bland annat Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, förordning (EU) 2018/973. Artikel 17 i kontrollförordningen ska tillämpas på de arter som omfattas av planen. Planen omfattar dessa bestånd av arter:

Områden och arter som omfattas av Europaparlamentet och rådets plan för demersala bestånd.

Art

Nordsjön

Skagerrak

Kattegatt

Havsområde

Torsk

x

x


7d (Eastern Channel)

Kolja

x

x


6a (West of Scotland)

Rödspätta

x

x


 

Gråsej

x

x

x

6 (Rockall och West of Scotland)

Äkta tunga

x

x

x

Ices delsektioner 22-24 i Östersjön

Vitling

x7d (Eastern English Channel)

Marulk

x

x

x

6 (Rockall och West of Scotland)

Nordhavsräka

Nordsjön 4a Östra (Norra Nordsjön, Norska rännan)

xHavskräfta

x

x

x

 

 

Därutöver omfattar planen också samtliga bifångster som fås vid fiske efter arterna i tabellen (i de aktuella havsområdena).

Det kan i fleråriga planer finnas särskilda bestämmelser om förhandsanmälan som ska tillämpas istället för artikel 17 i kontrollförordningen (och förordning 728/1999). I artikel 11 i den fleråriga planen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön, förordning (EU) 2016/1139, anges att förhandsanmälan ska göras senast en timme innan ankomst till hamn, om ett fiskefartyg (åtta meter långt eller längre) har minst 300 kg torsk eller två ton sill/strömming eller skarpsill ombord. Denna bestämmelse kompletteras och skärps av våra nationella bestämmelser i 6 kap. HVMFS 2018:11 som föreskriver en längre förhandsanmälningstid vid fångst ombord av mer än fem ton pelagiska arter från Östersjön (två-fyra timmar) och även skärper förhandsanmälningstiden avseende torsk till två timmar.

Befälhavare som fångat mer än tio ton sill, makrill, taggmakrill eller blåvitling eller en kombination av dessa i bland annat Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, ska skicka en särskild förhandsanmälan för vägningsändamål senast fyra timmar innan ankomst till landningshamnen, enligt artikel 80 i genomförandeförordningen (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011).

För tredjelandsflaggade fiskefartyg finns det särskilda bestämmelser om förhandsanmälan i IUU-förordningen (rådets förordning (EG) nr 1005/2008). För tredjelandsfartyg finns även särskilda bestämmelser om tillåtna landningshamnar.

Medlemsstaterna i EU har möjlighet att skärpa de bestämmelser om kontroll som föreskrivs i kontrollförordningen och har även möjlighet att föreskriva egna kontrollbestämmelser.

Nationellt har vi i Sverige kompletterande bestämmelser om förhandsanmälan i kapitel 6 i HVMFS 2018:11.

Publicerad: 4 oktober 2018
Vad händer om befälhavaren inte följer bestämmelserna?

Om befälhavaren har brutit mot bestämmelserna genom att inte ha gjort en förhandsanmälan, inte gjort en förhandsanmälan i rätt tid, utan medgivande ankommit hamn före eller mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan, inte påbörjat landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan anmäld tidpunkt eller inte gjort anmälan om redskap, så kan Havs- och vattenmyndigheten besluta om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till 5 000 kr om fiskefartyget har en längd understigande 12 meter, 10 000 kr om fiskefartyget är 12 meter långt eller längre men understigande 24 meter, och 25 000 kr om fiskefartyget har en längd av 24 meter eller mera.

Om befälhavaren har lämnat felaktiga uppgifter i förhandsanmälan eller utelämnat uppgifter i förhandsanmälan så kan Havs- och vattenmyndigheten besluta om sanktionsavgift om 2 000 kr.

En befälhavare har strikt ansvar för att bestämmelserna om förhandsanmälan följs. Det innebär att befälhavaren ska betala sanktionsavgiften även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Men sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt. Några av de omständigheter som myndigheten särskilt kan beakta vid prövningen av oskälighet är om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det; om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka; vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydligt med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

Bestämmelserna om sanktionsavgift finns i 40 §, 40 b § och 50 a – 50 g §§ fiskelagen (1993:787) samt bilaga 1 till förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

I vissa fall kan en befälhavare också påföras prickar för överträdelser av bestämmelserna om förhandsanmälan. Prickar kan då också påföras fiskelicensinnehavaren för fiskefartyget. För överträdelser av bestämmelserna om förhandsanmälan påförs tre prickar.

Om befälhavaren har tilldelats 18, 36, 54 respektive 72 prickar ska ett förbud att verka som befälhavare meddelas honom eller henne. Vid 18 prickar meddelas ett förbud för en period om minst två månader, vid 36 prickar meddelas ett förbud för en period om minst fyra månader, vid 54 prickar meddelas ett förbud för en period om minst åtta månader och vid 72 prickar meddelas ett förbud om minst ett år.

Samtliga tilldelade prickar ska raderas om befälhavaren inte gör sig skyldig till ytterligare ett allvarligt brott eller en allvarlig överträdelse inom tre år från det senaste allvarliga brottet eller den senaste allvarliga överträdelsen.

Publicerad: 4 oktober 2018
Hur hanterar Havs- och vattenmyndigheten en upptäckt överträdelse?

I samband med en landningskontroll upprättas en inspektionsrapport. Vid administrativ kontroll sammanställs exempelvis inkomna landningsdeklarationer och avräkningsnotor, som stäms av mot de uppgifter som lämnats in till Havs- och vattenmyndigheten via elektronisk loggbok eller via telefon. Dessa handlingar lämnas till Juridiska enheten vid myndigheten, som upprättar en underrättelse som skickas till befälhavaren. I underrättelsen till befälhavaren beskrivs den misstänkta överträdelsen och befälhavaren får tillfälle att yttra sig inom viss tid. Därefter tar myndigheten ställning till om sanktionsavgift ska beslutas eller inte.

När det kan bli fråga om påförande av prickar på fiskelicensinnehavaren, så skickas underrättelse om detta till fiskelicensinnehavaren, på motsvarande sätt som anges för befälhavaren.

Publicerad: 4 oktober 2018
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fångstmottagare Regler Yrkesfiske