1. Publicerad: 8 november 2016 Uppdaterad: 2 mars 2018

  FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan syftar inte minst till att befästa världsfreden, avskaffa fattigdom och föra mänskligheten i riktning mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

 2. Publicerad: 21 juni 2016 Uppdaterad: 30 augusti 2016

  Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

 3. Publicerad: 13 februari 2017 Uppdaterad: 8 juni 2020

 4. Publicerad: 12 juni 2017

  Inför FN:s förberedande konferens i New York den 15-16 februari 2017 beställde regeringskansliet sju analysunderlag inom olika områden. Till den stora Havskonferensen 5-9 juni var analysunderlagen kompletterade med ytterligare två publikationer.

 5. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 11 oktober 2018

  Sverige är ett arktiskt land. Miljön i Arktis är unik och rik på biologisk mångfald och hem för många arter av stor betydelse också globalt. Samtidigt är regionen mycket känslig för störningar och påverkas starkt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Vårt arbete i Arktiska rådet fokuserar på marint områdesskydd, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning samt sjöfart.

 6. Publicerad: 26 oktober 2018

  I drygt tre år har Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom arbetat med att bedöma Östersjöns miljöstatus. Ländernas gemensamma bedömning finns nu samlad i slutrapporten State of the Baltic Sea. Rapporten beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön.

 7. Publicerad: 25 februari 2015 Uppdaterad: 4 januari 2018

  Bernkonventionen är en regional naturvårdskonvention för Europa och delar av Afrika för att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer.

 8. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 15 juni 2020

  Bland annat Brasilien, Kina, Ryssland och Sydafrika är strategiskt viktiga länder inom miljö- och klimatområdet, som vi har bilateralt samarbete med.

 9. Publicerad: 25 februari 2015 Uppdaterad: 29 januari 2016

  Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

 10. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 12 november 2018

  Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är en global FN- konvention om naturvård och artskydd.