Sökresultat

 • Vattenförvaltning (55)
 • Mer än ett år sedan (55)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (2)
 • Gis (1)
 • Handbok (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (10)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (19)
 • Rapport (12)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Sötvatten (2)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (28)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (13)
 • Samordningsområden (2)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (28)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (22)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmiljörådet

Havs- och vattenmyndigheten samverkar med sexton intresseorganisationer och samhällsaktörer i Havs- och vattenmiljörådet. Ett par gånger om året samlas rådet för att utbyta information om frågor som handlar om havs- och vattenmiljön.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

Faktasida: Kartläggning av ytvatten

Kartläggning av ytvatten

Kartläggning av våra vatten innebär indelning i olika vattenförekomster, analys av påverkan och risker samt en ekonomisk beskrivning av hur vattnet används.  

Faktasida: Hur jobbar vi med ekosystemtjänster?

Hur jobbar vi med ekosystemtjänster?

Vi arbetar för att skapa en hållbar förvaltning så att vi får levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Detta innefattar en hållbar förvaltning av ekosystemtjänster från hav, sjöar och vattendrag, och detta arbete vägleds av nationella strategier och miljömål.

Publikation: Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4 §, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Publikation: Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

Faktasida: Yttrande över Vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram

Yttrande över Vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har anmodats att yttra sig över vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram genom att svara på nedanstående 14 frågor från Miljö- och energidepartementet.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.