Sökresultat

 • Internationellt arbete (32)
 • Senaste året (32)
 • Avtal (2)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (2)
 • Visa fler
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (6)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (3)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (1)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (2)
 • Data och statistik (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (23)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (28)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (3)

 • Senaste veckan (7)
 • Senaste månaden (9)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Ospar - Skydd av den marina miljön i Nordostatlanten

Konventionens mål är att begränsa havsföroreningar från såväl landbaserade källor som fartyg och luftfartyg samt vidta andra nödvändiga åtgärer för att skydda den marina miljön i Nordostatlanten.

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: CBD - Konventionen om biologisk mångfald

CBD - Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är en global FN- konvention om naturvård och artskydd.

Faktasida: WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

WaterCoG - samarbete för lokal vattenförvaltning

Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.

Faktasida: Bilateralt miljösamarbete

Bilateralt miljösamarbete

Havs- och vattenmyndigheten har bilateralt miljö- och klimatsamarbete med sex länder. Vi fokuserar just nu på Brasilien, Ryssland, Kina, Sydafrika, USA och Vietnam. I vårt samarbete ingår också länder i Västra Indiska Oceanen.

Faktasida: Internationellt arbete

Internationellt arbete

Vi deltar på flera sätt i internationellt samarbete på global och regional nivå. Vi stödjer regeringskansliet i olika internationella konventioner, organisationer och processer.

Faktasida: Havsplanering internationellt

Havsplanering internationellt

Att samverka internationellt är en del i den nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella och informella kanaler. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.

Publikation: Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra.

Faktasida: SwAM Ocean

SwAM Ocean

SwAM Ocean är Havs- och vattenmyndighetens program för internationellt utvecklingssamarbete åren 2019-2022. Arbetet ska öka möjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom tack vare hållbar användning av havet.

Faktasida: Analysunderlag till FN:s havskonferens

Analysunderlag till FN:s havskonferens

Start Internationellt arbete Analysunderlag till FN:s havskonferens Taggar: Internationellt arbete Analysunderlag HaV bistod regeringen med analysunderlag till FN:s havskonferens och mål 14 i Agenda 2030. Bland annat har vi tagit fram underlag till