1. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Abborren ( Perca fluviatilis ) finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

 2. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 13 april 2017

  Asp

  Asp ( Aspius aspius ) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

 3. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Öringen ( Salmo trutta ) föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

 4. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Ål

  Den europeiska ålen ( Anguilla anguilla ) utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 februari 2017

  I Sverige finns två ekotyper av siklöja – den vanliga siklöjan och vårsiklöjan ( Coregonus albula morphotype trybomi ) som enbart finns i sjön Fegen. Vårsiklöjan är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  I vattnen runt Sverige är vitlinglyran ( Trisopterus esmarkii ) vanlig i norra Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  I Sveriges omgivande vatten finns vitling ( Merlangius merlangus ) främst i Skagerrak och Kattegatt men den kan sporadiskt uppträda i Öresund och södra Östersjön.

 8. Publicerad: 15 december 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Vimma och id är två av våra största mörtfiskar. De är ändå relativt okända för många, och det saknas kunskap om deras fullständiga livscykler. Ett nytt åtgärdsprogram sammanfattar vad som behövs för att bevara arterna i Sverige.

 9. Publicerad: 10 juli 2014

  Tånglake ( Zoarces viviparus ) tillhör släktet tånglakefiskar och är långsträckt med breda buk- och ryggfenor som är förbundna med stjärtfenan. Likt näbbgäddan är tånglakens skelett grönt. Tånglaken finns utbredd längs hela den svenska kusten. Tånglaken parar sig under sensommaren och föder levande ungar fyra månader efter parningen.

 10. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Torsk ( Gadus morhua ) återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den.