Sökresultat

 • Miljöövervakning (135)
 • Faktasida (135)
 • Algblomning (1)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Forskning (4)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (6)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (15)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (4)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Statistik (4)
 • Sötvatten (17)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (7)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (74)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (4)
 • Miljöövervakning (34)
 • Data och statistik (14)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (4)

 • Senaste året (53)
 • Mer än ett år sedan (82)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Officiell statistik - Havs- och vattenmiljö

Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Delprogram flodmynningar

Delprogram flodmynningar

Delprogramet flodmynningar mäter och beräknar transporter av näringsämnen och andra substanser ut till Östersjön och Västerhavet. Beräkningarna har pågått sedan slutet av 1960-talet.