Sökresultat

 • Miljöövervakning (132)
 • Mer än ett år sedan (132)
 • Anslag (3)
 • Badvatten (4)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (11)
 • Forskning (5)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (53)
 • Programområde Sötvatten (32)
 • Publikation (58)
 • Rapport (28)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Sötvatten (7)
 • Undersökningstyper (53)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (53)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (15)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (58)

 • Faktasida (75)
 • Publikation (52)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Målet med programmet är att ge en bild av situationen i svenska sötvatten.

Faktasida: Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakningen har en central roll för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Den är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Faktasida: Kvalitetssystem för miljöövervakning

Kvalitetssystem för miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.