Sökresultat

 • Miljöövervakning (120)
 • Mer än ett år sedan (120)
 • Anslag (3)
 • Badvatten (4)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (11)
 • Forskning (4)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (2)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (31)
 • Publikation (50)
 • Rapport (24)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Sötvatten (6)
 • Undersökningstyper (50)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (50)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (15)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Publikationer (50)

 • Faktasida (71)
 • Publikation (44)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Miljöövervakningens programområde Sötvatten

Målet med programmet är att ge en bild av situationen i svenska sötvatten.

Faktasida: Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakningen har en central roll för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Den är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Faktasida: Kvalitetssystem för miljöövervakning

Kvalitetssystem för miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: Samordning av miljöövervakning

Samordning av miljöövervakning

God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.

Faktasida: Miljöövervakningens programområde Kust och hav

Miljöövervakningens programområde Kust och hav

Miljöövervakningsprogrammet för Kust och hav ger underlag för beskrivningar av storskalig påverkan, främst med avseende på övergödning, metaller och miljögifter och biologisk mångfald.