1. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

 2. Publicerad: 19 oktober 2017

  HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

 3. Publicerad: 21 september 2017

  Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

 4. Publicerad: 21 september 2017

  Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.

 5. Publicerad: 21 september 2017

  Detta är en guide till hur du steg för steg skapar densitetskartor över sjöfartens rörelser i Östersjön från rådata.

 6. Publicerad: 21 september 2017

  För att göra det lättare att använda ekosystemansatsen i havsplanering har vi tagit fram denna ”verktygslåda” med checklistor.

 7. Publicerad: 21 september 2017

  Estland, Lettland och Sverige har arbetat tillsammans med ambitionen att nå samsyn vad gäller havsplanering i centrala Östersjön och hur området ska används. Rapporten redogör för arbetets gång, utmaningar och slutsatser.

 8. Publicerad: 21 september 2017

  Det är en utmanande uppgift att planera sydvästra Östersjön. Med hjälp av en fallstudie presenterar rapporten ett antal internationella planeringsproblem i området, och verktyg som man kan lösa dessa med.

 9. Publicerad: 21 september 2017

  Baltic SCOPE var ett samarbete mellan myndigheter för havsplanering i sex länder runt Östersjön. För att få ett bra samarbete mellan länderna runt Östersjön i arbetet med havsplaneringen har projektet Baltic SCOPE tagit fram ett antal rekommendationer. Rekommendationer har tagits fram av de organisationer som deltog, utifrån de problem och behov som uppstod i arbetet.

 10. Publicerad: 29 juni 2017

  För att bedöma de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av havsplanerna ska en hållbarhetsbedömning genomföras. Nu har vi tagit det första steget i metodutveckling och tillämpning. Den här rapporten redovisar bedömningen av konsekvenser av planutkastet för Östersjön.