Sökresultat

 • Fiskar (96)
 • Arter (96)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Broskfiskar (7)
 • Fredade arter (17)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (10)
 • Handel (1)
 • Karpfiskar (17)
 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Art (87)
 • Faktasida (9)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (67)
 • Mer än ett år sedan (29)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida om arter: Abborre

Abborre

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Faktasida om arter: Gädda

Gädda

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i främst skärgårdsmiljöer. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Faktasida om arter: Gös

Gös

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Faktasida om arter: Torsk

Torsk

Torsken återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida om arter: Makrill

Makrill

Makrillen lever i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och Atlanten. Den kan även förekomma i Öresund och södra Östersjön på sommaren.

Faktasida om arter: Hälleflundra

Hälleflundra

Hälleflundra förekommer i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och i Nordatlanten. Den är sällsynt i Öresund enstaka exemplar har påträffats i sydvästra Östersjön.