Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (923)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (14)
 • Anställning (7)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (15)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (153)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Bidrag (17)
 • Blanketter (3)
 • Broskfiskar (20)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Chef (3)
 • Dricksvatten (38)
 • Dumpning (8)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (55)
 • Fiskevård (21)
 • Forskning (13)
 • Fredade arter (6)
 • Fritidsbåt (6)
 • Fritidsfiske (32)
 • Främmande arter (10)
 • Fångstmottagare (2)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (6)
 • Gis (7)
 • Grundvatten (7)
 • Handbok (4)
 • Handel (7)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (8)
 • Havsförvaltning (18)
 • Havsplanering (4)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (12)
 • IT-support (10)
 • Jordbruk (7)
 • Kalkning (11)
 • Kattegatt (15)
 • Klimat (9)
 • Kvoter (5)
 • Lagstiftning (5)
 • Ledighet (1)
 • Lön (3)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (8)
 • Miljökvalitetsnormer (13)
 • Miljöövervakning (93)
 • Muddring (8)
 • Organisation (16)
 • Programområde Kust och Hav (37)
 • Programområde Sötvatten (24)
 • Publikation (227)
 • Rapport (139)
 • Regeringsuppdrag (54)
 • Regler (17)
 • Remiss (8)
 • Restaurering (17)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (8)
 • Ryggradslösa djur (12)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (14)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (28)
 • Små avlopp (79)
 • Statistik (5)
 • Styrdokument (8)
 • Säkerhet (4)
 • Särskilda tillstånd (3)
 • Sötvatten (10)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (6)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (42)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (33)
 • Vattenkraft (25)
 • Vattenskyddsområde (4)
 • Vattenverksamhet (10)
 • Vägledning (36)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (61)
 • Yttrande (31)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (7)
 • Östersjön (25)
 • Övergödning (9)

 • Yrkesfiske (21)
 • Sport- och fritidsfiske (9)
 • Arter (30)
 • Badvatten (147)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (13)
 • Skyddade områden (34)
 • Anslag och bidrag (12)
 • Vägledningar (134)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (7)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (16)
 • Konventioner (10)
 • Vårt uppdrag (75)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remisser (8)
 • Yttranden (32)
 • Organisation (14)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (243)
 • Medarbetarsidor (59)
 • Kalendarium (3)

 • Art (28)
 • Dokument (82)
 • Faktasida (462)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Publikation (242)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remiss (8)
 • Utlysning (7)
 • Vanlig fråga (27)
 • Yttrande (32)
 • Återrapportering (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Faktasida: IT-support

IT-support

Innan du kontaktar supporten för hjälp – kolla om din fråga finns under Vanliga frågor och svar.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Effektiv tillsyn av små avlopp

Effektiv tillsyn av små avlopp

Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Publikation: Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledning för kommunal VA-planering

Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

Faktasida: Ostron - Minimimått och fiskemetoder

Ostron - Minimimått och fiskemetoder

Minimimått och fiskemetoder för fiske efter ostron.