Sökresultat

 • Mer än ett år sedan (1056)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (18)
 • Arter med åtgärdsprogram (9)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (156)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (25)
 • Blanketter (1)
 • Broskfiskar (21)
 • Båtbottentvätt (4)
 • Dricksvatten (10)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (7)
 • Fiskar (71)
 • Fiskevård (21)
 • Forskning (21)
 • Fredade arter (8)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (40)
 • Främmande arter (22)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (20)
 • Försurning (7)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (8)
 • Handbok (2)
 • Handel (8)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (10)
 • Havsförvaltning (46)
 • Havsplanering (5)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (16)
 • Jordbruk (8)
 • Kalkning (11)
 • Karpfiskar (9)
 • Kattegatt (17)
 • Klimat (11)
 • Kvoter (7)
 • Lagstiftning (5)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (10)
 • Miljökvalitetsnormer (14)
 • Miljöövervakning (123)
 • Muddring (6)
 • Organisation (15)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (31)
 • Publikation (250)
 • Rapport (173)
 • Regeringsuppdrag (60)
 • Regler (23)
 • Remiss (10)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (3)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (22)
 • Skagerrak (16)
 • Skräp/marint skräp (5)
 • Skyddade områden (30)
 • Små avlopp (95)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (7)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (4)
 • Sötvatten (12)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (51)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (45)
 • Vattenkraft (18)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (9)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (45)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (80)
 • Yttrande (35)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (29)
 • Övergödning (11)

 • Yrkesfiske (32)
 • Sport- och fritidsfiske (12)
 • Arter (64)
 • Badvatten (148)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (21)
 • Skyddade områden (8)
 • Anslag och bidrag (16)
 • Vägledningar (156)
 • Föreskrifter (17)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (28)
 • Havsplanering (3)
 • Miljöövervakning (16)
 • Data och statistik (5)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (41)
 • Konventioner (15)
 • Vårt uppdrag (88)
 • Regeringsuppdrag (36)
 • Remisser (10)
 • Yttranden (36)
 • Pressrum (1)
 • Organisation (14)
 • Kontakta oss (1)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (273)
 • Bibliotek (2)

 • Art (54)
 • Dokument (72)
 • Faktasida (546)
 • Publikation (249)
 • Regeringsuppdrag (36)
 • Remiss (10)
 • Utlysning (10)
 • Vanlig fråga (41)
 • Yttrande (36)
 • Återrapportering (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Data & statistik

Data & statistik

I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Äldre publikationer

Äldre publikationer

Här presenteras de publikationer inom havs- och vattenmiljöfrågor gjorda som vi har ärvt från Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Alla publikationer som listas här publicerades innan vår myndighet startade sin verksamhet.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Klimat

Klimat

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna. Hav och sötvatten bidrar också till att begränsa klimatförändringen genom att ta upp växthusgaser och genom att stödja produktionen av förnybar energi.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.