Sökresultat

 • Senaste månaden (170)
 • Anslag (33)
 • Badvatten (5)
 • Bidrag (42)
 • Blanketter (4)
 • Dricksvatten (4)
 • Visa fler
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (1)
 • Gis (2)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (12)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kvoter (3)
 • Lagstiftning (3)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (5)
 • Muddring (1)
 • Organisation (3)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (16)
 • Rapport (7)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Regler (3)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (8)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Sötvatten (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (3)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (6)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (15)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (6)

 • Yrkesfiske (11)
 • Arter (1)
 • Badvatten (5)
 • Miljöhot (4)
 • Anslag och bidrag (40)
 • Vägledningar (23)
 • Föreskrifter (6)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (24)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Data och statistik (2)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (6)
 • Vårt uppdrag (6)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Organisation (2)
 • Publikationer (17)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (3)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (133)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Nyhet (8)
 • Publikation (16)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Vanlig fråga (3)

 • Senaste dagen (19)
 • Senaste året (170)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande och ny kunskap.

Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Program Vatten & Hav

Program Vatten & Hav

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.