Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (72)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (39)
 • Avtal (4)
 • Visa fler
 • Badvatten (332)
 • Bedömningsgrunder (8)
 • Bidrag (105)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (13)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (30)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (87)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (14)
 • Föreskrift (40)
 • Försurning (17)
 • Gis (21)
 • Grundvatten (19)
 • Handbok (7)
 • Handel (22)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (28)
 • Havsförvaltning (70)
 • Havsplanering (115)
 • Intern service (5)
 • Internationellt arbete (48)
 • Jordbruk (10)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (18)
 • Kvoter (21)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (27)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (252)
 • Muddring (14)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (67)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (414)
 • Rapport (280)
 • Regeringsuppdrag (132)
 • Regler (66)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (33)
 • Restaurering (35)
 • Riksintresse (36)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (60)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (16)
 • Skyddade områden (50)
 • Små avlopp (210)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (30)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (39)
 • Tillsynsvägledning (21)
 • Undersökningstyper (74)
 • Vattenbruk (22)
 • Vattenförvaltning (95)
 • Vattenkraft (70)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (51)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (92)
 • Växter (15)
 • Yrkesfiske (194)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (21)
 • Östersjön (67)
 • Övergödning (30)

 • Yrkesfiske (116)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (249)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (314)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (83)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (104)
 • Vägledningar (384)
 • Föreskrifter (33)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (110)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (96)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (53)
 • Vårt uppdrag (219)
 • Regeringsuppdrag (92)
 • Remisser (36)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (447)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (13)

 • Art (193)
 • Dokument (175)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1463)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Nyhet (70)
 • Publikation (412)
 • Regeringsuppdrag (90)
 • Remiss (34)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (157)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (13)
 • Senaste månaden (94)
 • Senaste året (1279)
 • Mer än ett år sedan (1412)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida om arter: Åtgärder för torskbeståndet

Åtgärder för torskbeståndet

Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken.

Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten