1. Publicerad: 21 december 2015

  Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

 2. Publicerad: 14 december 2015 Uppdaterad: 27 februari 2020

  Många vattenfåror är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

 3. Rapporter som utgör underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

 4. Publicerad: 4 juli 2014

  I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.

 5. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

 6. Publicerad: 30 oktober 2013

  Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

 7. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag för arbetet med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

 8. Publicerad: 15 oktober 2013

  Vattenkraften är en av de största källorna till påverkan på den ekologiska statusen. Samtidigt är den en av våra viktigaste energikällor.

 9. Publicerad: 3 juni 2016

  Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

 10. Publicerad: 2 december 2015

  Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.