Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

De torrlagda sträckorna vid vattenkraftverken kallas ofta torrfåror, om de är helt torra och ligger i anslutning till större kraftverk. De sträckor som är av naturlig karaktär och har kvar en viss del av vattnet kallas ofta naturfåror. Dessa ligger ofta i anslutning till småskaliga vattenkraftverk.

Rapporten beskriver vilka grundläggande ekologiska aspekter som bör beaktas vid bedömningen av vilken ekologisk nytta som uppstår vid återskapandet av flöden i de historiska forsmiljöerna.

Vi hoppas att rapporten, som tagits fram av forskare vid Umeå universitet, ska fungera som källa till kunskap till stöd för det fortsatta åtgärdsarbetet, med siktet inställt på en långsiktigt hållbar vattenförvaltning.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten. Rapportens innehåll innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Publicerad: 2015-12-14
Uppdaterad: 2020-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion