Strategi för åtgärder inom vattenkraften

I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Rapporten bygger på ett projekt som pågick mellan september 2013 och juni 2014, med syftet att ta fram en nationell geografisk strategi för både åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara framtida behov i energisystemet.

Nationellt planeringsmål på 2,3 procent

Ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk fastställs på nationell nivå, vilket innebär att högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh, får tas i anspråk. Åtgärder som tar produktion i anspråk ska säkerställa att det inte ger väsentlig påverkan på balans- och reglerkraften. Planeringsmålet ska ses som en gräns för väsentlig påverkan på energisystemet.

Planeringsmålet innebär att miljöåtgärdernas omfattning kan variera mellan de avrinningsområden som idag hyser vattenkraft så länge åtgärdernas samlade effekt inte överskrider målet. Med utgångspunkt från de resultat som har tagits fram inom Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma projekt, föreslår myndigheterna följande vägledning hur åtgärderna ska fördelas mellan avrinningsområdena. Totalt är det 85 avrinningsområden som hyser vattenkraftverk.

Genomförande av strategin

För att de miljöförbättrande åtgärderna ska ge så liten effekt som möjligt på vattenkraften och energisystem och samtidigt uppfylla vattendirektivets krav föreslås de båda myndigheterna genomföra en rad förslag.

  • Havs och vattenmyndigheten ska, inom sitt bemyndigande, sträva efter att miljöförbättrande åtgärder förläggs till avrinningsområden och vattenförekomster som har begränsat värde i energisystemet.
  • Havs- och vattenmyndigheten ska genom vägledning, sträva efter att fastställande av kraftigt modifierade vatten och mindre strängt krav tillämpas i de avrinningsområden och vattenförekomster som har stor betydelse för vattenkraften och energisystemet.
  • Energimyndigheten ska, inom sitt bemyndigande, sträva efter att stöd till effektivisering av vattenkraftverk och nya anläggningar lokaliseras till avrinningsområden och vattenförekomster som bedöms som särskilt värdefulla för energisystemet och hyser låga naturvärden. Energimyndigheten avser mot bakgrund av detta att se över möjligheten att peka ut områden av riksintresse.
  • Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ska tillsammans verka för en nationell prioritering av miljöförbättrande åtgärder mellan och inom avrinningsområdena. De båda myndigheterna tar gemensamt fram vägledning hur prioritering kan genomföras inom ett avrinningsområde.
Publicerad: 2014-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion