Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått
och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Rapporten visar hur fiskfaunan vid anläggandet av dammar förändras från i huvudsak strömlevande arter såsom harr och öring, till arter som föredrar lugnare vatten såsom gädda, abborre och mört. Dessutom visar rapporten att rovfiskar, såsom gäddan, äter en större andel av de vandrande laxfiskarna i lugnvatten jämfört med strömmande vatten.

Denna rapport utgör ett underlag för Havs- och vattenmyndighetens arbete med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

Andra relaterade rapporter är:

Publicerad: 2013-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion